ساحـــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــــــــــم عاشق:در لحظه آمدنت چشمان منتظرم به آسمان خیره می شود پروانه ها در مسیر آمدنت پلی از رنگین کمان می زنند و گلهای یاس تمام عطرشان را به سویت روانه می کنند ستاره ها سنگفرش قدمهای مهربانت می شوند و همه دنیا گویی ارام می گیرد. برای تمام سالهای دلتنگی اشک می ریزم و از شوق امدنت انگار دوباره متولد می شوم.......... با صدای بی صدا میخوانم تورا............ http://sahel-gham.mihanblog.com 2020-10-28T02:51:16+01:00 text/html 2012-05-28T05:54:27+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم نت http://sahel-gham.mihanblog.com/post/94 <font size="3"><span style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">چه عــمرها که توی این <span style="color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255);">"نـــت"</span> لعنتی تباه نشد!!</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">فک کن حالا یه جمله هم نوشتیم و دو هزار تام لایــک خوردیــم ..</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">با اونا که میخواستیم دوستمون داشته باشن و ندارن چیکار کنیــم؟؟</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">فک کن 100 نفرم توی این دنیای مجازی اددت کردن..</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">با فراموش شدنت توی این روزگار نامــرد میخوای چیکار کنی؟؟</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">فک کن چندین ساعتم با هزار نفر چت کردی و از خنده غش کردی</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">و این وسطا مجازی عاشقشم شدی،بوسشم کردی...</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><span style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;">تلــخیه بعد از خاموش کردن کامپیوترت و سکوت اتاقتو کجای دلت جا میدی؟؟</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"></font><span style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><font size="3">به این نتیجه رسیدم اینا همه بی فایده اس......</font></span></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><span style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif;"><br><br></span><div style="text-align: center;"><img style="width: 408px; height: 551px;" src="http://myup.ir/images/31183064911403796854.jpg" alt="وبلاگ غمگین ساحــــل غــــم" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"><font size="2"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif;"></span></font></div> text/html 2012-05-05T06:08:00+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم نمیدونی http://sahel-gham.mihanblog.com/post/93 <div style="text-align: center;"><b><font color="#009900">(1)</font></b></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">نمیدونی که چه حالی داره قلبـــــــــــــــــم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">نمیدونی چه بغضی تو گلومــــــــــــــــــــــه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">نمیدونی چه بی قرارو گریونـــــــــــــــــــــم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">وقتی دونه دونه عکسات روبه رو مــــــــــــه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">نمیدونی چقد دستاتو کم دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">نمیدونی چقد تنهایی بی رحمه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">که وقتی نیستی تویه آئینه میبینــــم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">یه مردی که شکسته و نمیفهمـــــه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600"><img src="http://www.myup.ir/images/90805917586921896151.jpg" alt="وبلاگ غمگین ساحل غم" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>(2)</b> </font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">تمومه ساعتارو بی تو داغونـــــــــــــم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">تمومه عمرمو یاده تو میمونــــــــــــــم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">که واسه یه لحظه برگردی به این خونـــــــه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">ببینی تو نبوده تو چه دیونـــــــــــــــــم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">بگو &nbsp;دستامو میشناسی یا نــــــــــــه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">نگو حتما واسه تو آشنا نیســــــــت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">بگو که هنوزم منو میشناســـــــــــی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">فقط نگو ، نگو که ناشناســـــــــــــی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">دیگه دستای سردم نانداره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">قلم رو روی کاغذی بیاره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">که به یاده تو ترانه بنویسه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600">همون مردی که بی تو بی قراره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600"><img src="http://www.myup.ir/images/29964166433585782748.jpg" alt="وبلاگ غمگین ساحل غم" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></font></div> text/html 2012-02-13T00:51:21+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم جوانا بیاید داخل كه لب آباده بدو تا تموم نشده! http://sahel-gham.mihanblog.com/post/49 <div style="text-align: center; color: rgb(51, 204, 255);"><img style="width: 451px; height: 391px;" src="http://www.myup.ir/images/82054111005222416810.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br style="font-weight: bold;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">لب تشنه آب میخواد</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">چشم خسته خواب میخواد.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">دل عاشقم فقط از تو یک جواب میخواد</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">شبا وقتی که تو خواب نازی</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">چشمای خسته من بیداره</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">میرسه صبح قشنگ یکروز</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">که نگاهت بگه اره اره</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">لب لب تشنه من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">دل دل خسته من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">هنوز در انتظاره قلب شکسته من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">لب لب تشنه من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">دل دل خسته من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">هنوز در انتظاره قلب شکسته من</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">دل عاشق اگر کوه صبوره</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">صبوری هم ولی اندازه داره</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">تو بنگر بر دو چشم خسته من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">که بدجوری هوای گریه داره</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">دل عاشق اگر کوه صبوره</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">صبوری هم ولی اندازه داره</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">تو بنگر بر دو چشم خسته من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">که بدجوری هوای گریه داره</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">لب لب تشنه من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">دل دل خسته من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">هنوز در انتظاره قلب شکسته من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">لب لب تشنه من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">دل دل خسته من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">هنوز در انتظاره قلب شکسته من</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">از تموم زندگی دلم فقط تو رو میخواد</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">توییکه بهونه امروز و فردای منی</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">باتو ساختم لحظه ها رو به قشنگی خیال</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">مبادا دنیای شیشه ایمو با نه بشکنی</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">لب لب تشنه من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">دل دل خسته من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">هنوز در انتظاره قلب شکسته من</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">لب لب تشنه من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">دل دل خسته من</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">هنوز در انتظاره قلب شکسته من</span></font><br></div> text/html 2012-02-13T00:43:18+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم بزنم یا نزنم ؟ http://sahel-gham.mihanblog.com/post/48 <div style="text-align: center; color: rgb(255, 153, 255);"><font size="2"><img src="http://www.myup.ir/images/17621421181287407466.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>حرف ها دارم اما ... بزنم یا نزنم ؟<br><br>با تو ام ! با تو ! خدایا! بزنم یا نزنم ؟<br><br><br>همه ی حرف دلم با تو همین است که « دوست ... »<br><br>چه کنم ؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟<br><br><br>عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم<br><br>زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟<br><br><br>گفته بودم که به دریا نزنم دل اما<br><br>کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم ؟<br><br><br>از ازل تا به ابد پرسش آدم این است :<br><br>دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟<br><br><br>به گناهی که تماشای گل روی تو بود<br><br>خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم ؟<br><br><br>دست بر دست همه عمر در این تردیدم :<br><br>بزنم یا نزنم ؟ ها ؟ بزنم یا نزنم ؟<br></font></div> text/html 2012-02-01T14:24:36+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم دانشجو دختر و استاد http://sahel-gham.mihanblog.com/post/31 <div style="text-align: center;"><font color="#006600">دانشجوی دختر: استاد! تورو خدا! من باید این درسو قبول شم! وگرنه مشروط میشم! <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br>استاد: خب من باید چیکار کنم الان ؟ <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/26.gif"><br>دانشجوی دختر: استاد شما منو پاس کنید من هر کاری بگین میکنم!! <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"><br>استاد: هر کاری ؟ <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/13.gif"><br>دانشجوی دختر: هر کـــــــــــــــاری! <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif"><br>استاد: هر کارِ هر کـــــــــــــاری؟؟! <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"><br>دانشجوی دختر: هر کارِ هر کـــــــــــــاری!! <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"><br>استاد: . . .<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/32.gif"> برو درس بخون<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/45.gif"> ..! تا قبول شى <img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"><br><br>-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-<br>-=-=-=-=--=-=-=-=-<br>-=-=-=-=-<br><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif">نظر یادتون نره<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div> text/html 2012-02-01T14:13:46+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم آه ای خدا... http://sahel-gham.mihanblog.com/post/30 <font size="3"> آه ای خدا... خسته‌ام از تظاهر به ایستادگی،از پنهان کردن زخم‌هایم،خسته‌ام!<br>زور که نیست!<br>دیگر نمی‌خواهم بی‌دلیل بخندم و<br>وانمود کنم همه چیز رو به راه است...!<br>اصلا دیگر نمیخواهم بخندم<br>میخواهم لج کنم، با خودم، با تو، با همه ی دنیا<br></font><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 425px; height: 550px;" src="http://www.myup.ir/images/99116476707633521605.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></div> text/html 2012-01-31T08:53:53+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم با جنبه http://sahel-gham.mihanblog.com/post/29 <div style="text-align: center; color: rgb(255, 102, 102);"><font size="3">من به هرتحقیری كه شدم<br>باصدای بلند خندیدم<br>نام مرا گذاشتند با جنبه<br>بی آنكه بدانند<br>خندیدم تا كسی<br>صدای شكسته شدن قلبم را نشنود.....!</font><br><br><img src="http://s1.picofile.com/file/7274577846/35345.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br></div> text/html 2012-01-29T01:51:45+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم ... گاهی ... http://sahel-gham.mihanblog.com/post/28 <font size="3"> گاهی عکسی را می سوزانیم گاهی عکسی ما را می سوزاند<br>گاهی با دیدن یک عکس ساعت ها گریه می کنیم<br>گاهی سالها با یک عکس زندگی می کنیم<br>گاهی برای یک عکس التماس میکنیـــــــــــــــــــــــــــــــــم<br>... گاهی ...<br>راستی خاطره با آدم چه ها که نمیکند...!</font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 503px; height: 511px;" src="http://www.myup.ir/images/49897190540567342491.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></div> text/html 2012-01-29T01:39:17+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم لحظه های بی کسی http://sahel-gham.mihanblog.com/post/27 <font size="3"><span style="font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif;">هیچ کس ویرانیم را حس نکرد</span><br style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: center; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">وسعت تنهاییم را حس نکرد<br></font></div><font size="3"><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">در میان خنده های تلخ من</span><br style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: center; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">گریه پایانیم راحس نکرد<br></font></div><font size="3"><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">در هجوم لحظه های بی کسی</span><br style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: center; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">درد بی کس ماندنم را حس نکرد<br></font></div><font size="3"><span style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;">آنکه با آغاز من مانوس بود</span><br style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"></font><div style="text-align: center; font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3">لحظه ی پایانیم را حس نکرد</font><br><br><a href="http://mokhtal.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.myup.ir/images/63300546409219858894.jpg" alt="لحظه های بی کسیم را حس نکرد" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></a><br></div> text/html 2012-01-27T05:48:37+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم حلالم کن | غمگین http://sahel-gham.mihanblog.com/post/26 <div style="text-align: center; "><font size="3">حلالم کن<br>------<br>&nbsp;اگردوری،<br>اگردورم،<br>اگرباگریه میخندم <br>حلالم کن که مجبورم*<br>نگوعادت کنم بی توکه میدونی نمیتونم،<br>که میدونی نفسهامو به دیدار تو مدیونم*</font><br><br></div><div style="text-align: center; "> <a href="http://pa-napa.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img style="width: 422px; height: 453px;" src="http://www.myup.ir/images/18109406027470336222.jpg" alt="مطالب غمگین | وبلاگ غمگین | حلالم کن" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></a></div> text/html 2011-05-09T04:29:55+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم و باز سکوت http://sahel-gham.mihanblog.com/post/25 <font size="3" color="#006600"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">قرینه است</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">این درخت آن درخت</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">بر آبی بی انتهای بالاتر</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">تنها جای تو خالی ست</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">سبزه قبای خواب ُ خیال من</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">و دوباره خش خش گربه ی یاد تو</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">که به حیاط دلم برگشته است</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">می نشینم</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">و در جمعیت نیمه روشن آن سوی پنجره</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">در ایستگاه دنبال کسی شبیه تو می گردم</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">و خوب می دانم که کسی کـَـس نمی شود</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">زیرا هیچ انسانی قادر به ادامه انسانی دیگر نیست</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">پس بازی ها فقط یک بازی اند ُ همین</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">با این وجود کسی شبیه تو را پیدا می کنم</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">و از او دور می شوم</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">و هر چه دورتر می شوم</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">شباهتش به تو بیشتر و بیشتر می شود</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3" color="#006600">و باز سکوت</font><br><br></span><div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><br><font size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></div> text/html 2011-05-09T04:20:03+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم ...امروز " حوصله ام ابری ست " http://sahel-gham.mihanblog.com/post/24 <font style="font-weight: bold; color: rgb(102, 204, 204);" size="2"><font face="Mihan-IransansBold">نمی دانم امروز چندم جهنم است<br>سیر از گرسنگی ام<br>و هی به تو می اندیشم<br>هنوز رد پاهایت را به سینه قاب کرده ام<br>شب ها دلتنگی هایم را خواب می بینم<br>...امروز " حوصله ام ابری ست "<br>خدا کند که ببارم نمی دانم امروز چندم جهنم است</font><br><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://myup.ir/images/38649597379186897887.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></div> text/html 2011-05-09T04:02:47+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم درزندگی یادگرفتم ... http://sahel-gham.mihanblog.com/post/23 <font size="3"><span style="color: rgb(51, 204, 0);">درزندگی یادگرفتم ...</span><br><br>دوست شوم،بخندم،گریه كنم،گاهی بغض كنم، ببخشم...<br><br>ولی ای كاش یاد میگرفتم كه گاهی فقط گاهی نیز فراموش كنم....<br><br>اگه یه روزی یکی بهت گفت دوستت دارم بدون داره حرف مفت میزنه مگه نفر قبلی هم همینو نگفته بود؟<br><span style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;کجاست حالا؟ </span><br><br></font><div style="text-align: center; background-color: rgb(153, 153, 255);"><font size="3">(کاش شنیدن رو هم یاد میگرفتی ...)</font></div><br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.myup.ir/images/69954276275316820126.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></div> text/html 2011-05-07T10:48:35+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم وای نزن http://sahel-gham.mihanblog.com/post/22 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#006600">با من از عشقت حرف نزن.نزن.نزن<br>ابرهای غم رو پس نزن.نزن.نزن<br>به قلب خستم دست نزن.نزن.نزن<br>وای نزن<br>اخماتو وا کن،اخم به چهرت نمیاد<br>گریه رو بس کن،گریه به چشمات نمیاد<br>دروغ حرفات،زندگیمو دادی به باد<br>تو قلب من نشستی،قلب منو شکستی<br>تویی که راستی راستی،گفتی منو میخواستی</font><font color="#006600"><br></font><br><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-05-07T09:39:08+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم گریه کن http://sahel-gham.mihanblog.com/post/21 <div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; font-family: impact;" size="3"><span style="color: rgb(204, 102, 204);">گریه کن تا میتونی، پیش اون نمیمونی</span><br style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(204, 102, 204);">اون دیگه رفته ، بسه تمومش کن</span><br style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(204, 102, 204);">گریه کن ته خطه ، عشق تو ،دیگه رفته</span><br style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(204, 102, 204);">تو دله یکی دیگه نشسته، تمومش کن</span><br style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(204, 102, 204);">چشم به راه ، نشین اینجا،میمونی دیگه تنها</span><br style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(204, 102, 204);">گریه نکن دیگه اون نمیاد خونه،دست بکش</span><br style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(204, 102, 204);">دیگه از اون طفلکی،دله داغون اون دیگه</span><br style="color: rgb(204, 102, 204);"><span style="color: rgb(204, 102, 204);">خوشه فک نکن،حالتو میدونه</span><br><font color="#993399">تنها میمونی ، اخه اینو میدونی<br>مثل اون پیدا نمیشه،اشکات میریزه<br>آخه اون واست عزیزه،توی قلبته همیشه<br>یادش میوفتی،دلت آتیش میگیره<br>میگی کاش برگرده پیشت،راهی نداری<br>تو باید طاقت بیاری،آخه میدونی نمیشه</font></font><font color="#993399"><br></font><br><img style="width: 432px; height: 368px;" src="http://www.myup.ir/images/77132267304391141661.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br><br></div> text/html 2011-05-05T02:30:12+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم گفتم ... http://sahel-gham.mihanblog.com/post/20 <div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(51, 255, 51);">گفتم تو شیرین منی...</span><br style="color: rgb(51, 255, 51);"><span style="color: rgb(51, 255, 51);">گفتا تو فرهادی مگر...!</span><br style="color: rgb(51, 255, 51);"><span style="color: rgb(51, 255, 51);">گفتم خرابت میشوم...</span><br style="color: rgb(51, 255, 51);"><span style="color: rgb(51, 255, 51);">گفتا تو ابادی مگر...؟</span><br style="color: rgb(51, 255, 51);"><span style="color: rgb(51, 255, 51);">گفتم ندادی دل به من...</span><br style="color: rgb(51, 255, 51);"><span style="color: rgb(51, 255, 51);">گفتا تو جان دادی مگر...؟</span><br style="color: rgb(51, 255, 51);"><span style="color: rgb(51, 255, 51);">گفتم که کویت میروم...</span><br style="color: rgb(51, 255, 51);"><span style="color: rgb(51, 255, 51);">گفتا تو ازادی مگر...؟</span><br style="color: rgb(51, 255, 51);"><span style="color: rgb(51, 255, 51);">گفتم فراموشم نکن...</span><br style="color: rgb(51, 255, 51);"><span style="color: rgb(51, 255, 51);">گفتا تو در یادی مگر...؟</span></font><br><br><br><img style="width: 444px; height: 400px;" src="http://myup.ir/images/85637005881156371188.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br></div><div style="text-align: center;"> <br></div> text/html 2011-05-03T23:57:57+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم یار همیشه همراه http://sahel-gham.mihanblog.com/post/19 <p align="center"><font size="3">آنقدر طوفانی ام که باد را هم می کنم</font></p> <p align="center"><font size="3">یعنی از مستی به یادت یاد را هم می کنم</font></p> <p align="center"><font size="3">دوش شیرین را میان خواب شیرین کرده ام</font></p> <p align="center"><font size="3">بخت اگر یاری کند فرهاد را هم می کنم</font></p> <p align="center"><font size="3">شد عروس طبع من نر ساقدوش خویش را</font></p> <p align="center"><font size="3">کرده ام تا نصف شب داماد را هم می کنم</font></p> <p align="center"><font size="3">باب اصغر قاتلان گر هشت تا ده ساله است</font></p> <p align="center"><font size="3">من ولی از هشت تا هشتاد را هم می کنم</font></p> <p align="center"><font size="3">با کسی کو می زد از ارشاد دم گفتم برو</font></p> <p align="center"><font size="3">حوزه ای را کرده ام ارشاد را هم می کنم</font></p> <p align="center"><font size="3">در چنین وضعی اگر استاد هم گوید نکن</font></p> <p align="center"><font size="3">با همه شاگردی ام استاد را هم می کنم</font></p> <p align="center"><font size="3">کردنی بسیار بود و وقت اندک زین سبب</font></p> <p align="center"><font size="3">هر که نامش از قلم افتاد را هم می کنم ..</font></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://myup.ir/images/32293266373354896752.gif"></p> text/html 2011-05-03T23:53:07+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم کمی نوازشم کن http://sahel-gham.mihanblog.com/post/18 <p align="center"><font color="#ffcccc" size="2">آخرش دیدم تو رفتی / سر حرفتم نموندی</font></p><font color="#ffcccc" size="2"> <p align="center"><br>دلمو ازم ربودی / اشک تو چشام گذاشتی</p> <p align="center"><br>بخدا آه دلم رو / نشنیدی نشنیدی</p> <p align="center"><br>به کی بگم درد دلم رو / آخه از من تو بریدی</p> <p align="center"><br>تو که به من میگفتی / تا آخر باهات میمونم</p> <p align="center"><br>دیدی که حرفات دروغ بود / دیدی که حرفات دروغ بود</p> </font><p align="center"><font color="#ffcccc" size="2"><br>برو هر جا که دلت خواست / آه دلم به همرات</font></p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://myup.ir/images/04878078184089116007.jpg"></p> text/html 2011-05-03T23:48:59+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم حقیقت تلخه http://sahel-gham.mihanblog.com/post/17 <p align="center"><font size="2" color="#006600">زبونم لال نکنه حقیقته</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">عشق من می خواد ازم دل بکنه</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">زبونم لال نکنه یکی داره</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">جای من رو توی قلبت میگیره</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">نگو نه تو خوب می دونی عزیزم</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">نباشی از غصه عشقت میمیره</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">لااقل بگو چرا می خوای بری</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">به خدا هرچی بگی میشم همون</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">هرچی می خوای بگو عشق من</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">فقط به همون خدا نگو پیشم نمون</font></p> <p align="center"><img alt="" src="http://myup.ir/images/76336385948660413119.jpg" align="bottom" hspace="0" border="0"></p> text/html 2011-05-03T23:36:02+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم تو رو دوست دارم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/16 <p align="center"><font size="2" color="#006600">تورو دوست دارم</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">تورو دوست دارم مثل حس نجیب خاک غریب</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">تو رو دوست دارم مثل عطر شکوفه های سیب</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیاد</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">چطور پس دلت میاد من رو تنهام بگذاری</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">تورو دوست دارم مثل لحظه خواب ستاره ها</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">تو رو دوست دارم مثل حس غروب دوباره ها</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیاد</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">نگو پس دلت میاد من رو تنهام بگذاری</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">توی آخرین وداع وقتی دورم از همه</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">چه صبورم ای خدا دیگه وقت رفتنه</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">تو رو میسپارم به خاک تورو میسپارم به عشق برو با ستاره ها</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">تورو دوست دارم مثل حس دوباره تولدت</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">تور دوست دارم وقتی میگذری همیشه از خودت</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">تورو دوست دارم مثل خواب خوب بچگی</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">بغلت میگیرم و میرم به سادگی</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">تورو دوست دارم مثل دلتنگی های وقت سفر</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">تورو دوست دارم مثل حس لطیف وقت سحر</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">مثل کودکی تورو بغلت میگرم و این دل غریبم رو با تو میسپارم به خاک</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">توی آخرین وداع وقتی دورم از همه</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">چه صبورم ای خدا دیگه وقت رفتنه</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">تورو میسپارم به خاک تورو میسپارم به عشق</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><font size="2" color="#006600">برو با ستاره ها</font></p><font color="#006600"> </font><p align="center"><br></p> text/html 2011-04-13T13:51:20+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم چی بخونم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/15 <div style="text-align: center;"><font size="3"><font color="#006600">یه روز چشاتو وا کنی می بینی من تموم شدم<br>&nbsp;می بینی جام چه خالیه یا رفته ام پی خودم<br>&nbsp;اگه یه روزو روزگار پیش خودت باز بشینی<br>&nbsp;تموم این روزا رو&nbsp; جلو چشات&nbsp; باز می بینی <br><br><img src="http://myup.ir/images/92665848947156421925.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br>لحظه ها همیشه خواستن که تو رو بگیرن<br>&nbsp;از من چه غریب و ناشناسه جاده به تو رسیدن<br>&nbsp;همیشه یه چیزی بوده شوق تو از دلم ربوده<br>&nbsp;ولی یک طپش دل من از غمت جدا نبوده<br>چقد ما فاصله داریم چرا اینو نفهمیدم<br>&nbsp;کاش این روزا میمردمو یه جور اینو میفهمیدم<br>&nbsp;دیگه برام نمیمونی تو چشمات اینو می خونم<br>&nbsp;چقد دلم گرفته باز نمیدونم چی بخونم <br></font><br><img src="http://myup.ir/images/93041527886749015502.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></font><br></div><div style="text-align: center;"></div> text/html 2011-04-10T06:40:33+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم خدا نگهدارت گلم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/14 <div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 204, 204);">گفتم بهت بمون پیشم ، نموندی و رفتی از پیشم</span><br style="color: rgb(255, 204, 204);"><span style="color: rgb(255, 204, 204);">بدجور شکستی قلبمو ، کم کم دارم خسته میشم</span><br style="color: rgb(255, 204, 204);"><span style="color: rgb(255, 204, 204);">این باره آخره دیگه ، میگم بهت پیشم بمون</span><br style="color: rgb(255, 204, 204);"><span style="color: rgb(255, 204, 204);">اگه نمی مونی برو ، آره برو پیشه همون</span><br style="color: rgb(255, 204, 204);"><span style="color: rgb(255, 204, 204);">ولی یه بار دیگه میگم ، بد جوری من دوست دارم</span><br style="color: rgb(255, 204, 204);"><span style="color: rgb(255, 204, 204);">سخته واست تحملش ، بگی که دوست ندارم</span><br style="color: rgb(255, 204, 204);"><span style="color: rgb(255, 204, 204);">طاقت من سر اومده ، وقتش شده باید برم</span><br style="color: rgb(255, 204, 204);"><span style="color: rgb(255, 204, 204);">قرورمو شکوندی تو ، الهی دردت به سرم</span><br><span style="color: rgb(204, 204, 255);">&nbsp;شاید عکست رو دیواره اتاقم باشه</span><br style="color: rgb(204, 204, 255);"><span style="color: rgb(204, 204, 255);">یا خاطراتت هر ثانیه کنارم باشه و</span><br style="color: rgb(204, 204, 255);"><span style="color: rgb(204, 204, 255);">عذابم بده ، از چی بگم من باز</span><br style="color: rgb(204, 204, 255);"><span style="color: rgb(204, 204, 255);">که واسه تو بودم یه عروسک دست ساز</span><br style="color: rgb(204, 204, 255);"><span style="color: rgb(204, 204, 255);">تو رفتی ، از تهه دلم نخواستم</span><br style="color: rgb(204, 204, 255);"><span style="color: rgb(204, 204, 255);">تو خیال خودم هنوزم این بازیو نباختم</span><br style="color: rgb(204, 204, 255);"><span style="color: rgb(204, 204, 255);">اما سخته بغل داره گلمو میزنه</span><br style="color: rgb(204, 204, 255);"><span style="color: rgb(204, 204, 255);">ای کاش این اشکتو از یادم ببره</span><br style="color: rgb(204, 204, 255);"><span style="color: rgb(204, 204, 255);">گفتی این اشک یه دنیا ارزش داره</span><br style="color: rgb(204, 204, 255);"><span style="color: rgb(204, 204, 255);">کسی نیست از رو گونه هام برشداره</span><br style="color: rgb(204, 204, 255);"><span style="color: rgb(204, 204, 255);">آرزوم اینه ، همیشه خوشبخت باشی</span><br style="color: rgb(204, 204, 255);"><span style="color: rgb(204, 204, 255);">یا با رفیق من تا آخر عمر باهم باشین</span><br style="color: rgb(204, 204, 255);"><span style="color: rgb(204, 204, 255);">ولی خودت گفتی آرزوهام براورده نمیشه</span><br style="color: rgb(204, 204, 255);"><span style="color: rgb(204, 204, 255);">حالا خیلی اا شکست ، ماله منم یکیشه ... ماله منم یکیشه&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span> <br><span style="color: rgb(255, 204, 255);">میرم ولی اینو بدون ، عاشقتم تا پای جون</span><br style="color: rgb(255, 204, 255);"><span style="color: rgb(255, 204, 255);">آرزو میکنم واست ، خوشبخت بشی کناره اون</span><br style="color: rgb(255, 204, 255);"><span style="color: rgb(255, 204, 255);">از حال من بهش بگو ، مواظب عشقم&nbsp; بمون</span><br style="color: rgb(255, 204, 255);"><span style="color: rgb(255, 204, 255);">خدا نگهدارت گلم ، دیدارمون تو آسمون</span><br style="color: rgb(255, 204, 255);"><span style="color: rgb(255, 204, 255);">ولی یه بار دیگه میگم ، بد جوری من دوست دارم</span><br style="color: rgb(255, 204, 255);"><span style="color: rgb(255, 204, 255);">سخته واست تحملش ، بگی که دوست ندارم</span><br style="color: rgb(255, 204, 255);"><span style="color: rgb(255, 204, 255);">طاقت من سر اومده ، وقتش شده باید برم</span><br style="color: rgb(255, 204, 255);"><span style="color: rgb(255, 204, 255);">قرورمو شکوندی تو ، الهی دردت به سرم</span><br style="color: rgb(255, 204, 255);"></span><br></font><br><img style="width: 482px; height: 648px;" src="http://myup.ir/images/30139417301129420526.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><br><br></div> text/html 2011-03-31T23:15:51+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم سرنوشت http://sahel-gham.mihanblog.com/post/13 <div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(255, 153, 255);">یه عمری همه دنیارو گشتم</span><br style="color: rgb(255, 153, 255);"><span style="color: rgb(255, 153, 255);">به دنبال یه عشق صادقونه</span><br style="color: rgb(255, 153, 255);"><span style="color: rgb(255, 153, 255);">یه عشقی که بسازه دل رو ازما</span><br style="color: rgb(255, 153, 255);"><span style="color: rgb(255, 153, 255);">بشه تنها چراغ توی خونه</span><br><br><span style="color: rgb(102, 102, 204);">یه عمری پی عشق بی حوس دویدم</span><br style="color: rgb(102, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 102, 204);">بدنبال یه عشق بی بهونه</span><br style="color: rgb(102, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 102, 204);">یه عشقی که بشه مرهم زخمام</span><br style="color: rgb(102, 102, 204);"><span style="color: rgb(102, 102, 204);">نشه بد تر نمک رو زخم کهنه</span><br><br><span style="color: rgb(255, 102, 0);">تو شبهایی که جای دست پر مهر</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">پیزی به جز یه دنیا اشک نریزم</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">یکی اومد که دوست داشتن میفهمید</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">منو ار او من خسته جدا کرد</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">یکی اومد که با احساس پاکش</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">تموم زخمامو یهو دوا کرد</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">تو وقتی که همه تنهام گذاشتن</span><br style="color: rgb(255, 102, 0);"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">با لبخندش منو از من جدا کرد</span><br><br><span style="color: rgb(153, 51, 153);">برای عاشقی عشقمو دادم</span><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><span style="color: rgb(153, 51, 153);">خیال کردم فقط عشقه می مونه</span><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><span style="color: rgb(153, 51, 153);">ولی جای تموم اون همه عشق</span><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><span style="color: rgb(153, 51, 153);">واسم موندش فقط ، بغض شبونه</span><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><span style="color: rgb(153, 51, 153);">برای عاشقی ، ما کم نذاشتیم</span><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><span style="color: rgb(153, 51, 153);">خدا هم خوب اینو ، خودش میدونه</span><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><span style="color: rgb(153, 51, 153);">با اینکه دلم رو همه شکستن</span><br style="color: rgb(153, 51, 153);"><span style="color: rgb(153, 51, 153);">میخونم باز هنوزم عاشقونه</span><br style="color: rgb(153, 51, 153);"></font><span style="color: rgb(153, 51, 153);"><font size="2">دیگه به آخر جاده رسیدم <br>اینو تقدیم میکنم به بهترینم</font><br><br></span><img style="width: 412px; height: 290px;" src="http://myup.ir/images/15942776725556337922.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-03-31T22:30:41+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم چه زود جدا شدی http://sahel-gham.mihanblog.com/post/11 <div style="text-align: center; "><font size="3"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">موندم از کجا شروع شد ؟ که تو رو دوباره دیدم<br></span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);" lang="FA">درد و دل کردم دوباره با در و دیوار خونه</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">هنوز از راه نرسیدم به ته قصمون رسیدم</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">یکی جز من تو دلت بود واسه این بود برنگشتم</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">وقتی لبخندتو دیدم حتی از خودم گذشتم !</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">این فداکاری من رو دیگه جز من کی میدونه ؟</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">جز تویی که خوبیامو دیگه یادت نمیمونه ؟؟</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">شاید اصلا دیگه یادت بره که مثل قدیم جون منی</span><br style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">ولی یادت نره خوشبختی الانتو مدیون منی</span><br style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">شاید اصلا دیگه یادت بره که مثل قدیم جون منی</span><br style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">ولی یادت نره خوشبختی الانتو مدیون منی</span><br style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">وقتی محتاج تو بودم تو فداکاری نکردی !!</span><br style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;">حال و روز منو دیدی اما باز کاری نکردی !!</span><br style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-weight: bold; "></font><span style="color: rgb(51, 204, 255); font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-weight: bold;"><font size="3">شونه خالی کردی از من با هزار عذر و بهونه</font><br><br></span><img src="http://myup.ir/images/31982763746447742924.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2011-03-31T22:26:23+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم خیانت کرده ام . . . آری ! http://sahel-gham.mihanblog.com/post/10 <div style="text-align: center; "><div style="text-align: center; "><font size="2"><span style="color: rgb(255, 102, 102);">خیانت کرده ام .... آری </span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">و بر عشق تو می خندم</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">دو چشمت را خودم امشب</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">به روی خویش می بندم</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">خیانت کرده ام .... آری</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">نمی دانی و می گویم</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">بدان راهی دگر بی تو</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">برای عشق می جویم</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">وفایم را ندیدی که</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">خیانت را ببین حالا</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">دل تنگم ندیدی که</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">دل سنگم ببین اما</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">ندیدی غرق احساسم</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">ندیدی گریه هایم را</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">خیانت کرده ام تا تو</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">ببینی خنده هایم را</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">خیانت کرده ام .... آری</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">چه خشنودم که می دانی</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">مکن اندیشه باطل</span><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><br style="color: rgb(255, 102, 102); "><span style="color: rgb(255, 102, 102);">که قلبم را بسوزانی</span></font><br><br><br><br><img src="http://myup.ir/images/32722182330057902301.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div></div><div style="text-align: center; "> <br></div> text/html 2011-03-31T22:03:51+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم می خواهم عاشق بماند . . . داستان امیر & شاهزاده http://sahel-gham.mihanblog.com/post/9 <div style="text-align: center; "><div style="text-align: center; "><div style="text-align: center; "><font color="#006600"><span style="font-weight: bold;"><font size="2">می خواهم عشق بماند و <br>اشک بماند و <br>لبخندی که هدیه ی لبهای توست <br>می خواهم تو باشی و <br>من باشم و زندگی <br>و زیبایی سرشاری از انعکاس ما <br>...می خواهم عشق بماند....</font></span><br></font></div> <div style="text-align: center; "> <font color="#006600"><br><br><br><br><font size="2">امیری به شاهزاده گفت:من عاشق توام.<br>شاهزاده گفت:زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.<br>امیر برگشت و دید هیچکس نیست .شاهزاده گفت:عاشق نیستی !!!!عاشق به غیر نظر نمی کند!!!</font><br></font></div> </div><div style="text-align: center; "><font color="#006600"> <br></font><br></div></div><div style="text-align: center; "> <img src="http://myup.ir/images/20855578684015033972.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2011-03-19T08:18:57+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم عشق من http://sahel-gham.mihanblog.com/post/8 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: courier new,courier,monospace;"><font style="font-family: courier new,courier,monospace;" size="3"><span style="color: rgb(255, 153, 0);">آههای توکه عشق منی</span><br style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);">به فکر مــن بـاش یکـمی</span><br style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);">بـه فکــر مـن کـه عـاشقـم</span><br style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="color: rgb(255, 153, 0);">ولــی تـو بـی خیــاله مــنی</span><br style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="color: rgb(51, 204, 0);">بــه فـکر مــن کــه بــعد تــو</span><br style="color: rgb(51, 204, 0);"><span style="color: rgb(51, 204, 0);">خــستـــه و بـــی طـــاقــت شـــدم</span><br style="color: rgb(51, 204, 0);"><span style="color: rgb(51, 204, 0);">آهــــای بـــــه فـــکرتــــم هــــنوز</span><br style="color: rgb(51, 204, 0);"><span style="color: rgb(51, 204, 0);">بـــــه فـــکر مــــن بـــاش یـــه کـــمی</span></font><br style="color: rgb(51, 204, 0);"><br></span><img style="width: 478px; height: 358px;" src="http://myup.ir/images/37936572904570822821.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2011-03-17T05:20:06+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم به نام او که انقدر اه کشیدم تا تو را برایم فرستاد http://sahel-gham.mihanblog.com/post/7 <div style="text-align: center; font-family: times new roman,times,serif; color: rgb(255, 153, 0); background-color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"><font style="direction: rtl;" size="3">نمی دانم شاید سلام!!<br><br>یك سلام پر رنگ و چند نقطه چین...<br><br>به علامت جوابهایی كه ندادی و یك دقیقه سكوت...<br><br>به احترام تمام لحظه هایی كه در انتظار پاسخ تو مردند فرض كه دلت نخواست!<br><br>به فرض كه حوصله ات نیامد!به فرض كه لایقش نبودم!فرض كه دوست نداری نه خودم را نه <br><br>نامه هایم را ...<br><br>این ها خودش قانع كننده ترین دلیل دنیاست بی دلیلی هم خودش كلی دلیل است...<br><br>دل را چه كارش كنم؟؟جواب ندهی هم بهانه ات را میگیرد!!<br><br>فدایت شوم همین که ته دلت چیزی مثل پاسخ تکان بخورد برایم کافیست.<br><br>حقیقتش این بار که برایت می نویسم نه شب است نه سکوت فقط عاشقیست وزمستان فصل<br><br>دلتنگی پرنده هایی که به جرم نداشتن بال مجبور شدند در پناه چند نارون خشک بمانند.<br><br>نمیدونم نوشتن هایم به دلت مینشیند یا نه اما این بار هم اگر ننشست&nbsp; شاید هم دفعه ی بعد به <br><br>سبك آدم های آن طرف تاریخ حرفهایم را برایت نقاشی كردم.<br><br>&nbsp;گاهی دلم میخواهد بدانی حال من چگونه است اما بدان که من همیشه حال تو را میدانم.<br><br>اغلب دلم برایت تنگ میشود هر لحظه یکبار تنفست می کنم جای تعجب نیست یک دیوانه دارد <br><br>با تو حرف میزند خودت قضاوت کن که اول دیوانه نبود و حالا خوشحال است که تو دیوانه اش کرده ای<br><br>می دانم که قرار نبود بیایی وچه زیبا میشود کسی وقتی بیاید که قرار نیست.<br><br>فرقی نمی کنه اول نامه سلام باشه یا خداحافظی.وقتی هیچ کدام برایت مهم نیست.اما من مثل <br><br>تو فکر نمی کنم.مهم اینه که دلم برات لک زده <br><br>حتی برای نخواستن و شکستن و راندنت.تا هوای دوستت دارم در عاشقانه هایم می وزد <br><br>طعم چشمان تو همان عسلی ست که خوش طعم ترین حادثه های دنیاس كه حسرت یک ثانیه تجربه کردنش را دارند.<br><br>همه حدس میزنن که نامه هایم را نمی خوانی.<br><br>میگن چقدر عین هم می نویسی ؟لحنی.لحجه ای.دلیلی لااقل عوض کن...<br><br>تقصیر اسمان نگذار سرنوشت خودش اتفاق های زیبای زندگیم را خط خطی كرده بود<br><br>خودش هم دلش به رحم آمد و تورا از خدا برایم به امانت گرفت..<br><br>دیگر حرفی نیست جز این كه خداحافظی نوعی سلام عجیب برای نامه ی بعدیست كه هر وقت ارداه كنی مینویسمش...<br><br></font><img style="width: 461px; height: 470px;" src="http://myup.ir/images/56332534435992026693.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div><div style="text-align: center; font-family: times new roman,times,serif; background-color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;"> <font size="3"><br></font></div> text/html 2011-03-17T03:49:24+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم یه داستان و یه قصه !!!؟ http://sahel-gham.mihanblog.com/post/6 <div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="3" color="#006600"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">خیلی ممنون&nbsp; اینقدر آسون منو داغون کردی</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">واسه احساسی که داستم منو خون کردی</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">توکه هیچ حسی به این قصه نداشتی</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">واسه چی،منو به محبته دوروزه مهمون کردی</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">همه عالم میدونستن که بری میمیرم</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">اما رفتی همه عالمو حیرون کردی</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی سرم</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">خیلی ممنون،ولی من هیچوقت ازت نمیگزرم</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">من حواسم به تو بودو تو دلت سر به هوا</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">با همین سر به هواییت منو ویرون کردی</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">من که با نگاه شیرینه تو فرهاد شدم</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">مگه این کافی نبود که منو مجنون کردی</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">همــــــــــــه عــــــالم مـــــــــــیدونستن!</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">شبت شیک و خدا نگهدار</span><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"><span style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;">یه دنیا دلم گرفته خیلی ممنون...</span></font><font color="#006600"><br style="font-family: georgia,times new roman,times,serif; font-style: italic;"></font><br><br><br></div><div style="text-align: center; font-weight: bold;"> </div> text/html 2011-03-17T03:19:55+01:00 sahel-gham.mihanblog.com ساحل غم یکی هست ... http://sahel-gham.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: center; color: rgb(51, 204, 255);"><p style="margin: 7.5pt 0in; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">یکی هست تو قلبم که هرشب واسه اون مینویسم و اون خوابه</span><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></font></p> <p style="margin: 7.5pt 0in; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بی تابه</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p style="margin: 7.5pt 0in; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">یه کاغذ یه خودکار دویاره شده همدم این دل دیوونه</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p style="margin: 7.5pt 0in; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">یه نامه که خیسه پر از اشکه و کسی بازم اونو نمی خونه</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p style="margin: 7.5pt 0in; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">یه روز همینجا توی اتاقم یه دفعه گفت داره میره</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p style="margin: 7.5pt 0in; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p style="margin: 7.5pt 0in; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">گریه میکردم&nbsp; درو که میبست میدونستم که میمیرم</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p style="margin: 7.5pt 0in; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">اون عزیزم بود نمی تونستم جلویه راشو بگیرم</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p style="margin: 7.5pt 0in; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">میترسم یه روزی برسه که اونو نبینم بمیرم تنها</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p style="margin: 7.5pt 0in; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">خدایا کمک کن نمیخوام بدونه دارم جون میکنم اینجا</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p style="margin: 7.5pt 0in; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">سکوت اتاقو داره میشکنه تیک تاکه ساعت رو دیوار</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></font></p> <p style="margin: 7.5pt 0in; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="AR-SA">دوباره نمیخوام بشه باور من که دیگه نمیاد انگار</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"> <br></span></font></p><p style="margin: 7.5pt 0in; text-align: center; line-height: 13.5pt;" align="center"><img style="width: 458px; height: 610px;" src="http://s29.aks98.com/files/96163163783754785404.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></p></div>