ساحـــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــــــــــم عاشق:در لحظه آمدنت چشمان منتظرم به آسمان خیره می شود پروانه ها در مسیر آمدنت پلی از رنگین کمان می زنند و گلهای یاس تمام عطرشان را به سویت روانه می کنند ستاره ها سنگفرش قدمهای مهربانت می شوند و همه دنیا گویی ارام می گیرد. برای تمام سالهای دلتنگی اشک می ریزم و از شوق امدنت انگار دوباره متولد می شوم.......... با صدای بی صدا میخوانم تورا............ http://sahel-gham.mihanblog.com 2019-04-23T14:12:10+01:00 text/html 2019-04-23T07:26:57+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on اخر چه شد؟! http://sahel-gham.mihanblog.com/post/235 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 20px 24px 0px; border: 0px; font-family: iransans, sans-serif; font-size: 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; list-style-position: initial; list-style-image: initial; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font color="#ffcc99">قلبم شکسته و دلم خیلی گرفته. کسی که بخش بزرگی از زندگی من بود، بدون حتی یک کلمه حرف،بدون دلیل،بدون توجیه دیگر جواب مرا نمیدهد. نمیدانم چطور باید با غم جدایی کنار بیام. چطور میتوانم چنین باخت بزرگی را در زندگی‌ام تحمل کنم؟چه کاری ا انجام دهم؟ کجا بروم؟به کدامین گناه اخر چه شد؟!؟!</font></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font color="#ffcc99">منتظر روزی میمونم که صداتو بشنوم که اسم من رو صدا میکنی تا برگردم و ببینم که دم در وایسادی. تا اون موقع امیدوارم که صدای ناله‌های قلب خسته‌مو بشنوی و من رو ببینی که در رویای تو فرورفتم و ناامیدانه از پنجره‌ی اتاقم به بیرون نگاه میکنم تا شاید تو برگردی. از صمیم قلب دلم برات تنگ شده برگرد.</font></li><li style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font color="#ffcc99">قلبم رو قانع میکنم که قراره فقط مدتی از هم دور باشیم. اما کی میتونه دستایی رو قانع کنه که دیگه نمیتونن دستای تو رو بگیرن؟ اخر چه شد؟!</font></li></ul> text/html 2019-04-22T20:47:27+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on دلتنگم... http://sahel-gham.mihanblog.com/post/234 <font color="#ffffff"><span style="font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;">دلتنگم و جز روی خوشت در نظرم نیست</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;">در گیتی و افلاک به جز تو قمرم نیست</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;">با عشق تو شب را به سحرگاه رسانم</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;">بی لذت دیدار تو شب را سحرم نیست</span> </font><div><span style="font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;"><font color="#ffffff">.............................................</font></span></div><div><font color="#ffffff"><span style="font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;">ستاره در هوا می بینم امشب</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;">زمین در زیر پا می بینم امشب</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;">خدایا مرگ ده تا جان سپارم</span></font><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(54, 54, 54); font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="font-family: lato; font-size: 15px; text-align: center;"><font color="#ffffff">که یار خود جدا می بینم امشب</font></span></div> text/html 2019-04-21T10:47:18+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on تسلیم نشو...برگرد...بمان http://sahel-gham.mihanblog.com/post/233 <font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><font size="4" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" color="#ffffff">هیچوقت از دوست داشتن انصراف نده..حتی اگه کسی بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت بده...عشق رو تجربه کن حتی اگر توش شکست بخوری .......اینو بدون که اگه کسی وارد زندگیت شد و گذاشتی رفتی علاوه بر اینکه خاطره بجا میزاره پس میتونی برگردی و باشی و یه تجربه بجا بزاری</font></font><div><font color="#ff00ff" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><font size="4" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">کاش بودی تا دلم تنها نبود تا اسیر غصه ی فردا نبود&nbsp;</font></font></div><div><font color="#ff00ff" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><font size="4" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">کاش بودی تا برای قلب من زندگی این گونه بی معنا نبود کاش بودی تا لبان سرد من بی خبر از موج و از دریا نبود</font></font> </div><div><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: -webkit-right;"><font size="4" style="margin: 0px auto; padding: 0px;" color="#ffcc33">پس برگرد ... برگرد و بمان و عاشق باش تا زندگی کنیم و بیاموزیم زندگی را در کنار هم و در شادی و غم شریک هم باشیم...برگرد</font></font></div> text/html 2019-04-15T10:15:41+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on منتظرم...برگرد http://sahel-gham.mihanblog.com/post/232 <span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،محبوب من، نزدم بدو</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،تا بچینم، بوسه ناب</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،تا که نمونیم، دیگه خواب</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،تا دیگه، بونه نباشه</span><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">&nbsp;</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،تاتکیه، تو خونه باشه</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،عطرتن ات را حس کنم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،صدای پاتُ حس کنم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،تا که تودستی بکشی روی موهام</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،اسم تو رو با خدا،یکجا حفظ کنم!!!</span> text/html 2018-12-27T20:01:57+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on منتظرم بیا http://sahel-gham.mihanblog.com/post/230 <div><font size="3">ضربه به ضربه می زنی زخم به زخم بر دلم</font></div><div><font size="3">موج به موج می خورد بهر غمت به ساحلم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من همه دردم از جنوم،تو همگانِ بی خیال</font></div><div><font size="3">جمع جهنم و جفا،صف شده در مقابلم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">گیس من از گناه تو گندم آرد گشته شد</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">آه از آن تلألو که تیره شده از تغافلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">هند جگر خواره شدم ،توطئه ساز کائنات</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">چیده شد از چماق تو چهره ی زشتِ پازلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">پوزه ی گرگ بینی و سرخی خون ریخته</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">رد شوی از سرنخ و بند کنی به آغلم!</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">خیمه زدم به خلسه تا وارهم از خساستت</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">وه که نشد زشعر تو ،مصرعی مهر حاصلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">چشم تو در حصار اشک پرده کشیده بر غمم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">ای به فدای گریه ات شانه ی شعرِ نازلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">می تپدت هنوز دل ،نبض من و نیازِ تو</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">فکر نکن ز دردت ای حبس غرور غافلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">غیرت عاشقانه ات قافیه ساز هر قلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">تیر تعصبت بدین مرتبه کرده نائلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">از تو بزرگ می شوم با همه خُرد گشتنم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">گشتی و دیده ای که نه، یافت نشد معادلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">شانه بده که شبنم شعر مرا به گُل دهی</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">مژده ی وصل می دهد حافظ هر تفألم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">مرهم زخمهای من یک سر دل صداقت است</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">سهم مرا بده زعشق ،پادشهِ تغزلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">گرچه مرا هزار زخم از تو رسیده ،بازهم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">جز تو نمی رود عجب سمت کسی تمایلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">خانه هنوز هم همان خلوت شاعرانه است</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم بیا که دل خسته از این تأملم.</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"> text/html 2018-12-06T08:47:47+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on با تشکر از تمام دوستانم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/228 سلام و عرض ادب خدمت شما سروران و عزیزانی ک ۱۰ سال همراه و یار ما بودید و با خوب بد مطالبمان راه امدید و نظر دادید در بهتر کردن سایت خودتون<div>شاید این آخرین مطلبی باشه که میزارم براتون یا شایدم همه مطالبی که من گذاشتم رو&nbsp; پاک کنم که اینجور شاید اصلا منی وجود نداشته یا شایدم بودم و بیشتر مطلب گذاشتم.همه اینا بستگی به کسی داره ک آیا منو بخواد یا نخواد.برام دعا کنید حق من این نبود</div><div>از همه شما ممنونم و سپاسگذار...با موفقیت روز افزون همه شما عزیزان و سروران..امید وارم کسی رنگ غم و جدایی و غصه و دوری و انتظار و این چیزارو نبینید</div> text/html 2018-12-06T08:39:37+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on با من حرف بزن http://sahel-gham.mihanblog.com/post/227 <div>بامن خسته کمی راه بیا ،حرف بزن</div><div>می روی دلبرعیارکجا؟حرف بزن</div><div>خاطرم هست که می گفتی ازآن دلتنگی</div><div>عاقبت ساکتی اینگونه چرا؟حرف بزن</div><div>این غزلها همه دربند سرزلف توبود</div><div>خون دل پرشده درقافیه ها،حرف بزن</div><div>بغض برحنجره ام چیره شدو دق کردم</div><div>جان من حوصله کن بادل ما ،حرف بزن</div><div>کردم اندیشه می آیی نشد اینسان شاید</div><div>شدستم یاد من وخاطره ها،حرف بزن</div><div>قامتم گشته کمان چشم به راهت بودم</div><div>دیده مسدود شدم رخ بنما ،حرف بزن</div> text/html 2018-11-25T14:34:08+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on دلم گرفته ای دوست..هوای گریه با من! http://sahel-gham.mihanblog.com/post/226 <font color="#ffffff"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">گر از قفس گریزم کجا روم، کجا من؟</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">کجا روم که راهی به گلشنی ندانم</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">که دیده برگشودم به کنج تنگنا من</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">نه بسته‌ام به کس دل، نه بسته کس به من&nbsp;دل</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">چو تخته‌پاره بر موج، رها، رها، رها من</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">ز من هر آنکه او دور ، چو دل به سینه نزدیک</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">به من هر آن که نزدیک، ازو جدا، جدا من!</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">که تر کنم گلویی به یاد آشنا من</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">ز بودنم چه افزود؟ نبودنم چه کاهد؟</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">که گویدم به پاسخ که زنده‌ام چرا من؟</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">ستاره‌ها نهفتم در آسمان ابری</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">دلم گرفته ای دوست ، هوای گریه با من</span></font> text/html 2018-11-25T14:31:43+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on دلم گرفته http://sahel-gham.mihanblog.com/post/225 <font color="#ffffff"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">وای از دست این تنهایی، وای از دست این دل بهانه گیر</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">وای از دست این لحظه های نفس گیر ،ای خدا بیا و دستهای سردم را بگیر</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">خسته ام ، بازهم دلم گرفته و دل شکسته ام</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">در حسرت لحظه ای آرامشم ، همان‌ گونه اشک از چشمانم میریزد ودر انتظار طلوعی دوباره ام</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">همه ی چیز برایم مثل هم است ، طلوع برایم همرنگ غروب است ، گونه هایم پر از اشک شده و عین خیالم نیست ، عادت کرده ام دیگر….</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">عادت کرده ام از همنیشینی با غمها ، کسی دلسوز من نیست</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">قلبم رنگ تنهایی به خودش گرفته ، دیگر کسی به سراغ من نمی‌آید، تمام فضای قلبم را تنهایی پر کرده ، دیگر در قلبم جای کسی نیست</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">هر چه اشک میریزم خالی نمی‌شوم ، هر چه خودم رابه این در و آن در می‌زنم آرام نمی‌شوم ، کسی نیست تا شادم کند ، کسی نیست تا مرا از این زندان غم رها کند</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">دلم گرفته ….</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">خیلی دلم گرفته….</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">انگار عمریست آسمان ابریست و باران نمیبارد…</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">انگار این بغض لعنتی نمی خواهد بشکند…</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">وای از دست چشمهایم ، وای از دست اشکهایم…</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">آرزو به دل مانده ام ، کسی در پی من نیست و خیلی وقت است تنها مانده ام</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">نمی‌گویم از تنهایی خویش تا کسی دلش به حالم بسوزد ، نمی گویم از غمهای خویش تا کسی دلش به درد آید</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">من که می دانم کسی نمی نشیند به پای درد دلهایم ، اینک دارم با خودم درد دل می‌کنم…</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">دلم گرفته ، رنگ و رویی ندارد برایم این لحظه ها ، حس خوبی ندارم به این ثانیه ها</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">می دانم کسی نمی خواند غمهایم را ، می دانم کسی نمی شنود حرفهایم را ، حتی اگر فریاد هم بزنم کسی نگاه نمی کند دیوانه ای مثل من را….</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">می دانم کسی در فکر من نیست ، تنها هستم و کسی یار و همدمم نیست ، می‌مانم با همین تنهایی و تنها میمیرم، تا ابد همین دستهای غم را می گیرم</span></font> text/html 2018-11-25T09:59:34+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on بی تو http://sahel-gham.mihanblog.com/post/224 <font color="#ffffff"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">شب شد و دوباره خاطره، اشک من تقاص کارمه</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">چی شد اون حسی که میگفتی میدونم حقمه فاصله</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">من توی این خونه بی تو خیلی داغونم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">کاش میدونستی چقدر عاشق و دیوونه ام</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">هنوز عکس های دوتایمون روی دیواره</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">هرچی میخواستم فراموشت کنم این دل نمیذاره</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">من دلم گیره توئه بسته به تو جونم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">کاشکی برگردی بمونی چون نمی تونم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">حال من آشوب و بد جوری داغونم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">بسه برگرد و ببین بی تو نمی تونم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">چقدر این روزا پر از دردم، آخه لعنتی چیکار کردم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">که گذاشتی پا روی قلبم، خسته ام از بس که صبر کردم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"> </font><div><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><font color="#ffffff">برگرد خواهش میکنم....</font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></div> text/html 2018-11-25T09:46:56+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on تو ...من http://sahel-gham.mihanblog.com/post/223 <font color="#ffffff"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">تو از قبیله لیلی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">من از قبیله مجنون</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">تو از سپیده و نوری&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">من از شقایق پر خون</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">تو از قبیله دریا</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">من از نژاد کویرم</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">همیشه تشنه و غمگین</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">همیشه بی تو اسیرم همیشه بی تو اسیرم</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">حدیث عشق من و تو&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">حدیث ابر بهاری</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">به من چه می رسد ای دوست</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">از این همه غم و زاری از این همه غم و زاری</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">تو از قبیله لبخند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">من از قبیله اندوه</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">فضای فاصله صد آه</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">فضای فاصله صد کوه</span></font> text/html 2018-11-25T09:38:57+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on پاییز http://sahel-gham.mihanblog.com/post/222 <p class="md-block-unstyled md-block-rtl" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; list-style-type: persian; font-family: Vazir, roboto; font-size: 16px; margin: 20px 0px !important;"><span style="font-family: Sans-HiShop, Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#ffffff">پاییز همان شهریوری است که</font></span></p><div><p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; font-family: Sans-HiShop, Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#ffffff">جرأتِ گفتنِ “دوستت دارمی”را نداشت؛<br>که “مهر”در دل دارد اما زرد میشود،خشک حتی؛<br>و استخوانهایش زیر پا خورد میشوند<br>با “مهر” به زیبایی ‘هرچه تمام تر’ خشک میشود؛<br>با زیبایی ای قاب گرفتنی،<br>اما؛ این همان شهریوری ست که جرأتِ گفتنِ دوستت دارمی را نداشت…<br>که گاهِ آمدنش در دلمان میگذرد “پاییزِ من؛ عزیزِ غم انگیزِ برگریز؛ ‘یک روز’ میرسم و تو را می بهارمت”…</font></p><p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; font-family: Sans-HiShop, Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#ffffff">&nbsp;</font></p><p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; font-family: Sans-HiShop, Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#ffffff">پاییز آمدست که خود را ببارمت<br>‎پاییز” لفظ دیگرمن دوست دارمت”<br>‎بر باد می دهم همه ی بود خویش را<br>‎یعنی تو را… به دست خودت می سپارمت!<br>‎باران بشو، ببار به کاغذ، سخن بگو<br>‎وقتی که در میان خودم می فشارمت<br>‎پایان تو رسیده گل کاغذی من<br>‎حتّی اگر خاک شوم تا بکارمت<br>‎اصرار می کنی که مرا زود تر بگو<br>‎گاهی چنان سریع که جا می گذارمت</font></p></div> text/html 2018-11-25T08:56:22+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد http://sahel-gham.mihanblog.com/post/221 <span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد</font></span><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">مرده آن تن که بدو مژده جانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">سیه آن روز که بی‌نور جمالت گذرد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">هیچ از مطبخ تو کاسه و خوانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">وای آن دل که ز عشق تو در آتش نرود</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">همچو زر خرج شود هیچ به کانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">سخن عشق چو بی‌درد بود بر ندهد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">مریم دل نشود حامل انوار مسیح</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">تا امانت ز نهانی به نهانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">حس چو بیدار بود خواب نبیند هرگز</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">از جهان تا نرود دل به جهانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">غفلت مرگ زد آن را که چنان خشک شدست</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">از غم آنک ورا تره به نانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">این زمان جهد بکن تا ز زمان بازرهی</font></span></div><div><span class="beyt" style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline;"><font color="#ffffff">پیش از آن دم که زمانی به زمانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline;"><font color="#ffffff">هر حیاتی که ز نان رست همان نان طلبد</font></span></div><div><span class="beyt" style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline;"><font color="#ffffff">آب حیوان به لب هر حیوانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline;"><font color="#ffffff">تیره صبحی که مرا از تو سلامی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline;"><font color="#ffffff">تلخ روزی که ز شهد تو بیانی نرسد</font></span></div> text/html 2018-11-25T07:21:48+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز http://sahel-gham.mihanblog.com/post/219 <font color="#ffffff"><span style="text-align: center;">روز هجران و شب فرقت یار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">عاقبت در قدم باد بهار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">صبح امید که بد معتکف پرده غیب</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">گو برون آی که کار شب تار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">همه در سایه گیسوی نگار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">قصه غصه که در دولت یار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">شکر کان محنت بی‌حد و شمار آخر شد</span></font> text/html 2018-11-24T16:37:08+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on اخه چرا اینطوری شد http://sahel-gham.mihanblog.com/post/218 <strong style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">یه روزایی<br>یه شبایی<br>به یه ادمای خاصی خیلی احتیاج داری<br>گوشیتو بر میداری شمارشو بگیری<br>اما میدونی بی فایدس<br>اینقدر دلگیرو دلتنگی که یهو بخودت میای<br>میبینی خیره شدی به یه صفحه ی خالی بیجواب<br>اشکات سرازیر شدن<br>بعد با خودت فقط یه جمله میگی<br>اون همه دوست داشتن</font></strong><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><strong style=""><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">اخرش چرا اینطوری شد؟؟؟</font></strong></p> text/html 2018-11-24T14:29:58+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on برای تو می نویسم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/217 <font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#FFFFFF"><strong><em><br>برای تویی كه تنهایی هایم پر از یاد توست<br><br>برای تویی كه قلبم منزلگه عشق توست<br><br>برای تویی كه احساسم از آن وجود نازنین توست<br><br>برای تویی كه تمام هستی ام در عشق تو غرق شد<br><br>برای تویی كه چشمانم همیشه به راه تو دوخته است<br><br>برای تویی كه مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاك خود كردی<br><br>برای تویی كه وجودم را محو وجود نازنین خود كردی<br><br>برای تویی كه یك لحظه دوری ات برایم مثل یك قرن است<br><br>برای تویی كه سكوتت سخت ترین شكنجه ی من است</em></strong></font> text/html 2018-11-23T18:06:47+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on به خدا http://sahel-gham.mihanblog.com/post/213 <p style="text-align: center;">به خدا زوده<br> زوده که بگی دیگه حرفی نمیمونه<br> به خدا زوده<br> زوده واسه مردن این دل دیوونه<br> به خدا خیلی زوده</p> <p style="text-align: center;"><span id="more-10900"></span></p> <p style="text-align: center;">به خدا سخته<br> سخته که بخوام بمونم بی تو تو دنیا<br> به خدا سخته<br> سخته که بگی نبوده چیزی بین ما<br> به خدا خیلی سخته</p> <p style="text-align: center;">دل تو راحت واسه همیشه<br> نگو بُریدی ساده<br> اونی که اینجاست<br> دلشو راحت به تو داده<br> بگو یه خوابه بگو میمونی<br> نرو میترسم بی تو<br> می میره آخه دل شکستم تا بری تو</p> <p style="text-align: center;">♫♫♫</p> <p style="text-align: center;">به خدا دیره<br> میبینی به تو آخه اینجوری وابستم<br> به خدا ظلمه<br> میدونی که قلبتو هیچ موقع نشکستم<br> به خدا خیلی دیره</p> <p style="text-align: center;">به خدا بی تو<br> این خونه واسم مثه زندونه تنهایی<br> به خدا تنها<br> این خوابه بگو نمیری بگو اینجایی<br> به خدا خیلی تنهام</p> <strong></strong> text/html 2018-11-23T07:51:42+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on دل نوشته هایی از خودم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/210 <div>برگرد عزیزدل قلبم</div><div>برگرد تک ستاره ام</div><div>برگرد ک چشم براهت مانده ام در بیابانی تاریک</div><div>برگرد و روشنی و صفا را به قلبم هدیه بده</div><div>برگرد ای همیشه جاودانه ام</div><div>برگرد امید زندگی ام</div><div>بی تو میمیرم</div><div>من دلم تنگ است.تو دلت تنگ است ،دلم برای تو.دلت برای من تنگ است ""تا نیایم تا نیایی …تا نباشی تا نباشم ….هیچ چیز درست نمی شود …برگرد همه چیزم</div><div>خدایا دست به دامن تو میشوم که همه کسم را به من برگردانی</div><div><div>خدایا چکنم ای</div><div>چرا عشقم ازمن دور شده مگرخطا کردم.مگر دوستم ندارد و عاشق واقعی نیست؟! text/html 2018-11-23T07:11:26+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on سکوت تو http://sahel-gham.mihanblog.com/post/205 <div>بی قرار تو ام و در دل تنگم گِله هاست</div><div>آه! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست</div><div>مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب</div><div>در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست</div><div>آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟</div><div>«بال» وقتی قفس پَر زدن چلچله هاست</div><div>بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است</div><div>مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست</div><div>باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق</div><div>و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست</div> text/html 2018-11-23T06:57:03+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on بی تو طوفان زده دشت جنونم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/204 <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong style=""><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بی تو من زنده نمانم...</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بی تو طوفان زده ی دشت جنونم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">صید افتاده به خونم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تو چه سان می گذری غافل از اندوه درونم؟</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ffffff">بی من از کوچه گذر کردی و رفتی</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بی من از شهر سفر کردی و رفتی</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تو ندیدی!</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ffffff">&nbsp;</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ffffff">چون در خانه ببستم،</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">دگر از پای نشستم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">گوییا زلزله امد،</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">گوییا خانه فرو ریخت سر من</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ffffff">بی تو من در همه ی شهر غریبم</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بی تو کس نشود از این دل بشکسته صدایی</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برنخیزد دگر از مرغک پربسته نوایی</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تو همه بود و نبودی</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تو همه شعر و سرودی</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">چه گریزی ز بر من؟</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">که ز کویت نگریزم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">گر بمیرم ز غم دل،</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به تو هرگز نستیزم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">من ویک لحظه جدایی؟</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نتوانم نتوانم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong style=""><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بی تو من زنده نمانم...</span></strong></font></p> text/html 2018-11-23T06:55:31+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on تو ..من..سکوت http://sahel-gham.mihanblog.com/post/203 <p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff">بگو ، دوباره صدایم كن&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دوباره</font>&nbsp;در ذهنت مرا به یاد بیاور&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">اسمم</font>&nbsp;،&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">یادم</font>&nbsp;</font>و نوشته هایم …</font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نگاهم كن</font>&nbsp;كه مدتی است ندیده ام&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نگاهت</font>&nbsp;را ...<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نگاه كن ، ببین چه ساده&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">شكستم</font>&nbsp;!<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">چه ساده و تنها</font>&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">به&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">فراموشی</font>&nbsp;سپرده شدم ...<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">ببین منم نشسته به&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">زانوی غم</font>&nbsp;...<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">اكنون من ،<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;تنها</font>&nbsp;،در زمزمه سرد زمستان</font></font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff">در آغاز بهاری بی فروغ...<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">به یاد تو</font>&nbsp;سكوت میفروشم ...</font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://ufile.info/up/files/1gszh0kg2yicvavcysc9.jpg" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff">سکوت میفروشم و&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">لبخند</font>&nbsp;میخرم ...</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 9pt;">اكنون من در زاویه تاریك</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><font style="font-size: 9pt; margin: 0px auto; padding: 0px;">زندگی</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></font></div><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;">با</span><font style="font-size: 9pt; margin: 0px auto; padding: 0px;">&nbsp;یاد تو</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">کلمات را بهم گره میزنم ...</span></div><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;">و</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">میخندم</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">به</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">خودم</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">، به تمام</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">آرزوهایم</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">...</span></div></font><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;">تنها این معما مرا می آزارد :</span></div></font></font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;چه باید كنم ؟</font></p> text/html 2018-11-23T06:54:26+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on عشقم تو شدی تقدیرم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/202 <p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">می دونستم اینقده&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دوست دارم</font>&nbsp;، حوصلتو سر میارم ...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">یه روزی بهم میگی كه دیگه&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دوستت ندارم</font>&nbsp;...!</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">رفتی از كنارم !!!</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">تنهام گذاشتی با یه دنیا&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">خاطره</font>&nbsp;...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;یه دنیا<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;غم</font>...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">یه دنیا&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دلتنگی</font>...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">یه دنیا&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">تنهایی</font>...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font color="#ffffff"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></strong></font>&nbsp;</font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font color="#ffffff"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></strong></font>&nbsp;</font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">آغوشت</font>&nbsp;و وا كن</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دلواپسی هامو با&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">خنده</font>&nbsp;ای كم كن ...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">من تو&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نگاه</font>&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">تو</font>&nbsp;دنیا رو می بینم ...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">كی باز میای تا من و به اوج<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;رویا</font>&nbsp;ببری‌...؟</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font color="#ffffff"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></strong></font>&nbsp;</font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff">برگرد ...</font></strong></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff">دوباره برگرد...</font></strong></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دوباره&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">عشق</font>&nbsp;و زمزمه كن كنارم ...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">فریاد بزن&nbsp;، بگو :</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دوستت دارم !</strong></font></p><div><font color="#ff0000" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></strong></font></div> text/html 2018-11-18T07:49:50+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on بی تو....با تو http://sahel-gham.mihanblog.com/post/199 <div>باتو، همه ی رنگهای این سرزمین مرا نوا می کند</div><div>باتو، آهوان این صحرا دوستان همبازی من اند</div><div>باتو، کوه ها حامیان وفادار خاندان من اند</div><div>باتو، زمین گاهواره ای است که مرا در آغوش خود می خواباند</div><div>و ابر،حریری است که بر گاهواره ی من کشیده اند</div><div>باتو، دریا با من مهربانی می کند</div><div>باتو، سپیده ی هر صبح بر گونه ام بوسه می زند</div><div>باتو، نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه می زند</div><div>باتو، من با بهار می رویم</div><div>باتو، من در عطر یاس ها پخش می شوم</div><div>باتو، من در شیره ی هر نبات میجوشم</div><div>باتو، من در هر شکوفه می شکفم</div><div>باتو، من در هر طلوع لبخند میزنم، در هر تندر فریاد شوق می کشم، در حلقوم مرغان عاشق می خوانم و در غلغل چشمه ها می خندم، در نای جویباران زمزمه می کنم</div><div>باتو، من در روح طبیعت پنهانم</div><div>باتو، من بودن را، زندگی را، شوق را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را می نوشم</div><div>باتو، من در خلوت این صحرا، درغربت این سرزمین، درسکوت این آسمان، در تنهایی این بی کسی، غرقه ی فریاد و خروش و جمعیتم، درختان برادران من اند و پرندگان خواهران من اند و گلها کودکان من اند و اندام هر صخره مردی از خویشان من است و نسیم قاصدان بشارت گوی من اند و بوی باران، بوی پونه، بوی خاک، شاخه ها ی شسته، باران خورده، پاک، همه خوش ترین یادهای من، شیرین ترین یادگارهای من اند.</div><div>بی تو، من رنگهای این سرزمین را بیگانه میبینم</div><div>بی تو، رنگهای این سرزمین مرا می آزارند</div><div>بی تو، آهوان این صحرا گرگان هار من اند</div><div>بی تو، کوه ها دیوان سیاه و زشت خفته اند</div><div>بی تو، زمین قبرستان پلید و غبار آلودی است که مرا در خو به کینه می فشرد</div><div>ابر، کفن سپیدی است که بر گور خاکی من گسترده اند</div><div>بی تو، دریا گرگی است که آهوی معصوم مرا می بلعد</div><div>بی تو، پرندگان این سرزمین، سایه های وحشت اند و ابابیل بلایند</div><div>بی تو، سپیده ی هر صبح لبخند نفرت بار دهان جنازه ای است</div><div>بی تو، نسیم هر لحظه رنج های خفته را در سرم بیدار میکند</div><div>بی تو، من با بهار می میرم</div><div>بی تو، من در عطر یاس ها می گریم</div><div>بی تو، من در شیره ی هر نبات رنج هنوز بودن را و جراحت روزهایی را که همچنان زنده خواهم ماند لمس می کنم.</div><div>بی تو، من با هر برگ پائیزی می افتم</div><div>بی تو، من در چنگ طبیعت تنها می خشکم</div><div>بی تو، من زندگی را، شوق را، بودن را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را از یاد می برم</div><div>بی تو، من در خلوت این صحرا، درغربت این سرزمین، در سکوت این آسمان، درتنهایی این بی کسی، نگهبان سکوتم، حاجب درگه نومیدی، راهب معبد خاموشی، سالک راه فراموشی ها، باغ پژمرده ی پامال زمستانم.</div><div>درختان هر کدام خاطره ی رنجی، شبح هر صخره، ابلیسی، دیوی، غولی، گنگ وپ رکینه فروخفته، کمین کرده مرا بر سر راه، باران زمزمه ی گریه در دل من، بوی پونه، پیک و پیغامی نه برای دل من، بوی خاک، تکرار دعوتی برای خفتن من ، شاخه های غبار گرفته، باد خزانی خورده، پوک ، همه تلخ ترین یادهای من، تلخ ترین یادگارهای من اند.</div><div>:: دکتر علی شریعتی ::</div> text/html 2018-11-14T05:54:37+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on به کدامین گناه http://sahel-gham.mihanblog.com/post/197 <div><br></div><div><font color="#ffffff">دل بیقرارم را</font></div><div><font color="#ffffff">چشمان منتظرم را</font></div><div><font color="#ffffff">جسم داغ و گرگرفته ام را</font></div><div><font color="#ffffff">اصلاً&nbsp;</font></div><div><font color="#ffffff">هرچه که فکرش را بکنی</font></div><div><font color="#ffffff">همه عمرو وجودو هستی ام را</font></div><div><font color="#ffffff">ناگاه</font></div><div><font color="#ffffff">نا آگاه</font></div><div><font color="#ffffff">یکباره...</font></div><div><font color="#ffffff">آه چه می گویم؟!</font></div><div><font color="#ffffff">من که دیگر چیزی برای باختن ندارم.</font></div><div><font color="#ffffff">پس از چه بنالم&nbsp;</font></div><div><font color="#ffffff">به که شکوه برم</font></div><div><font color="#ffffff">از که گلایه کنم.&nbsp;</font></div><div><font color="#ffffff">فقط یک چیز دیگر</font></div><div><font color="#ffffff">مگر عاشق شدن گناه است؟</font></div><div><font color="#ffffff">.</font></div><div><font color="#ffffff">.</font></div><div><font color="#ffffff">.</font></div><div><font color="#ffffff">اگر گناه نیست&nbsp;</font></div><div><font color="#ffffff">من در عقوبت کدامین گناه</font></div><div><font color="#ffffff">اینگونه در زنجیر اسیرم؟! ...</font></div><div><br></div> text/html 2018-11-12T17:54:06+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on بغض http://sahel-gham.mihanblog.com/post/196 <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span lang="FA" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: MRT_Poster; font-size: 16pt; max-width: 100%; line-height: 24.5333px;">بغض من از ندیدن و شنیدن صدای توست</span></p><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 16pt; max-width: 100%; text-align: right; line-height: 24.5333px;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span lang="FA" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: MRT_Poster; font-size: 16pt; max-width: 100%; line-height: 24.5333px;">بغض من از یه لحظه لمس نگاه مهربان توست</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 16pt; max-width: 100%; line-height: 24.5333px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></span><span lang="FA" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: MRT_Poster; font-size: 16pt; max-width: 100%; line-height: 24.5333px;"></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span lang="FA" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: MRT_Poster; font-size: 16pt; max-width: 100%; line-height: 24.5333px;">بغض من از شنیدن یه جمله ی دوستت دارم در کلام توست</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span lang="FA" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: MRT_Poster; font-size: 16pt; max-width: 100%; line-height: 24.5333px;">اشک هایم جاریست تا دست هایت را بگیرم و در نگاه تو تمام خواسته هایم اجابت شود . قلبم به قلب پاکت گره خورده است کاش بعد از باز ایستادن قلبم قلب پاک تو در سینه چون عشاق بکوبد</span></p></span> text/html 2018-11-12T17:52:49+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on دلتنگم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/195 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: large; max-width: 100%;"><font color="#ffcccc">دلتنگ روزهای باتو بودن</font></span></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><font color="#ffcccc"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: large; max-width: 100%;">من صدایت کنم "عشقم"</span></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><font color="#ffcccc"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: large; max-width: 100%;">وتو بگویی "جونم"</span></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><font color="#ffcccc"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: large; max-width: 100%;">ومن سیرنشوم ازاین جانم گفتنهایت</span></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font color="#ffcccc"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: large; max-width: 100%;">وبازصدایت کنم وبازصدایت کنم.........</span></font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font color="#ffcccc"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"></font><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: large; max-width: 100%; text-decoration-line: none;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffcccc"><a title="پاتوق دل شکسته ها" href="http://lovelornh.blogfa.com/lovelornh.blogfa.com" target="_blank" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">روزهای خوب چه زود</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;تمام میشوند</span></a>...</font><font color="#1976d2">.</font></strong></span></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p> text/html 2018-11-12T17:45:18+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on سخته ... http://sahel-gham.mihanblog.com/post/194 <p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><font color="#ffffff"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">سخته بگی سخته و کسی نباشه بگه چرا؟چته؟چی سخته؟نترس من هستم</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">سخته سختیاتو تنهایی به دوش بکشی .</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><font color="#ffffff">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">سخته وقتی میدونی سختیا با بودن یکی دیگه , دیگه سختی نیست و اون نیست .</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">رفت</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">خیلی راحت رفت</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">صدای قلبمم نشنید صدای خورد شدنشو</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">شایدم چون برگای پاییزی زیر پاش بود صدا رو نشنید</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">شاید دلیل نشنیدنش فریاد های من بود که میگفتم نرو</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><font color="#ffffff"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">شاید چون.......</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">شاید.......</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">تو بگو دلیلشو</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">دلیلی داری برای گفتن؟</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">برای رفتن . برای شکستن یه احساس . یه باوری که ترک برداشت.....</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">شاید ندونستن دلیلش برام بهتر باشه</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><font color="#ffffff"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">شاید اگه بدونم دیگه منتظر نمونم که عقربه های ساعت بودنمو محکوم کنن</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">منم میرم</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">همونطور که از یادت رفتم</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">میرم تا دیگه سنگینیه بغضامو تو گلوم تحمل نکنم</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">تا اون همه خاطره رو به دوش نکشم . شکستم زیر این خاطره ها</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><font color="#ffffff"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">میرم تا با بستن پلکام اون صورت پاکت بهم لبخند نزنه</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">میرم تا تو سکوتم صدات تو گوشم نپیچه</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">میرم تا انبوه گلای رز تو گلدون اتاقم لمس دستاتو برام یاد اوری نکنن</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">خداحافظ</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">برای همیشه</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">تا ابد</span></font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; font-size: 12.6px;"><font color="#ffffff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;"><font color="#ffffff">چقدر سخته تو چشمای کسی که قلبتو بهش دادی و به جاش یه زخم همیشگی به دلت داده ، زل بزنی و به جای اینکه لبریز از نفرت بشی حس کنی هنوزم دیوونشی و دوستش داری</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;"><font color="#ffffff"><br></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;"><font color="#ffffff">چقدر سخته که دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار غرورش همه ی وجودت له شده</font></span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; font-size: 12.6px;"><font color="#ffffff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;"><font color="#ffffff">چقدر سخته که تو خیالاتت ساعت ها باهاش حرف بزنی ولی وقتی دیدیش هیچی جز سلام نتونی بگی</font></span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; font-size: 12.6px;"><font color="#ffffff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;"><font color="#ffffff">چقدر سخته که وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه تو خیس کنه اما مجبور باشی بخندی تا نفهمه هنوز</font></span></p> text/html 2018-11-12T17:37:35+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on کجایی بهترینم؟؟ http://sahel-gham.mihanblog.com/post/193 <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font color="#ffffff">كجایی بهترینم</font></span></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font color="#ffffff">دیگر صدایت را نمیشنوم و تاریكی تنهایی مرحمی شده است بر دل شكسته ام</font></span></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffffff">كجایی؟</font></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffffff">آنگاه كه صدایت میكنم و در امتداد تاریكی به دنبال نور میگردم اثری از تو نیست و صدایت را&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نمیشنوم</font></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font color="#ffffff"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">تو همان مسافر قریبی بودی كه در جاده تنهایی قلبم پا گذاشتی ولی امروز تو رفته ای ولی هنوز&nbsp;</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">رد پایت بر روی قلبم جاریست</font></span></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffffff">هنوز هم صدای گام برداشتنت را میشنوم آرام آمدی و آرامتر رفتی یادگاری بر روی جاده قلبم&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">گذاشتی و من برای همیشه جاده قلبم را بستم تا دیگر كسی پا بر روی تنها یادگاریت نگذارد</font></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffffff">كجایی مهربانم</font></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font color="#ffffff"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">در تمام مدت ورودت همیشه همچون ابری بالای سرت بودم تا نور خ</span>ورشید تو را اذیت نكند وقت&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">ناراحتیت و خستگیت هر آنچه در آنجا بود&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">برایت به ارمغان آوردم ولی هیچ گاه فكر نمیكردم تو روزی&nbsp;</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">به انتهای جاده قلبم میرسی</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">هرگاه كه به دوردستها مینگریستم انگا</span>ر انتهایی نداشت و بی انتها بود ولی افسوس كه اشتباه&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">فكر میكردم و&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">دیگر فرصتی نیست تو رفته ای</span></font></span></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffffff">تو رفته ای و من تنها تر از همیشه با خدایم خلوت میكنم</font></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffffff">خلوتی سخت و به یاد تو در درگاه خداوند طلب سلامتی و خوشبختیت را میكنم</font></strong></div> text/html 2018-11-12T17:27:35+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on دل شکسته http://sahel-gham.mihanblog.com/post/192 <span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">دلشکسته که باشی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">ساده ترین حرف ها، اشکت را در می آورند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">دلشکستگی پیچیده نیست!!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">یک دل, یک آسمان, یک بغض آرزو های ترک خورده …</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">به همین سادگی!!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">دل شکستگی هایم را زیر دوش حمام میبرم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">بغض هایم را زیر شرشر آب داغ میترکانم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">تا همه فکر کنند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">قرمزی چشمانم از دم کردن حمام است … !!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">دل شکستگی درد دارد معنا ندارد …</span> text/html 2018-11-12T17:18:17+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on با تو http://sahel-gham.mihanblog.com/post/191 <p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">به وسعت تمام نداشته هایم حرف دارم</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">مجالی نیست تا بنشینی به پای این همه حرف</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">دلم تنگ است ،فقط برای حرف زدن با تو</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">دیگر نمیدانم چه کنم یا چه بگویم</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">خسته ام...</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">کمی هم بیشتر..فراتر از تصورت...سخت است برایم توصیفش</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">تا به حال نمیدانم...</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">دیده ای درماندگی و بیقراری های من را یا نه؟!</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">بغض فرو خورده در گلویم....بهانه گیری های دل بیقرارم...</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">..ویا غم نهفته در نگاهم</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">که به خدا قسم هیچ یک از این ها دیدن ندارد</span></strong></p><div><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;"><br></span></strong></div>