ساحـــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــــــــــم عاشق:در لحظه آمدنت چشمان منتظرم به آسمان خیره می شود پروانه ها در مسیر آمدنت پلی از رنگین کمان می زنند و گلهای یاس تمام عطرشان را به سویت روانه می کنند ستاره ها سنگفرش قدمهای مهربانت می شوند و همه دنیا گویی ارام می گیرد. برای تمام سالهای دلتنگی اشک می ریزم و از شوق امدنت انگار دوباره متولد می شوم.......... با صدای بی صدا میخوانم تورا............ tag:http://sahel-gham.mihanblog.com 2020-11-22T15:32:21+01:00 mihanblog.com نت 2012-05-28T10:24:27+01:00 2012-05-28T10:24:27+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/94 ساحل غم چه عــمرها که توی این "نـــت" لعنتی تباه نشد!!فک کن حالا یه جمله هم نوشتیم و دو هزار تام لایــک خوردیــم ..با اونا که میخواستیم دوستمون داشته باشن و ندارن چیکار کنیــم؟؟فک کن 100 نفرم توی این دنیای مجازی اددت کردن..با فراموش شدنت توی این روزگار نامــرد میخوای چیکار کنی؟؟فک کن چندین ساعتم با هزار نفر چت کردی و از خنده غش کردیو این وسطا مجازی عاشقشم شدی،بوسشم کردی...تلــخیه بعد از خاموش کردن کامپیوترت و سکوت اتاقتو کجای دلت جا میدی؟؟به این نتیجه رسیدم اینا همه بی فایده اس...... چه عــمرها که توی این "نـــت" لعنتی تباه نشد!!
فک کن حالا یه جمله هم نوشتیم و دو هزار تام لایــک خوردیــم ..
با اونا که میخواستیم دوستمون داشته باشن و ندارن چیکار کنیــم؟؟
فک کن 100 نفرم توی این دنیای مجازی اددت کردن..
با فراموش شدنت توی این روزگار نامــرد میخوای چیکار کنی؟؟
فک کن چندین ساعتم با هزار نفر چت کردی و از خنده غش کردی
و این وسطا مجازی عاشقشم شدی،بوسشم کردی...
تلــخیه بعد از خاموش کردن کامپیوترت و سکوت اتاقتو کجای دلت جا میدی؟؟
به این نتیجه رسیدم اینا همه بی فایده اس......

وبلاگ غمگین ساحــــل غــــم
]]>
نمیدونی 2012-05-05T10:38:00+01:00 2012-05-05T10:38:00+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/93 ساحل غم (1)نمیدونی که چه حالی داره قلبـــــــــــــــــمنمیدونی چه بغضی تو گلومــــــــــــــــــــــهنمیدونی چه بی قرارو گریونـــــــــــــــــــــموقتی دونه دونه عکسات روبه رو مــــــــــــهنمیدونی چقد دستاتو کم دارمنمیدونی چقد تنهایی بی رحمهکه وقتی نیستی تویه آئینه میبینــــمیه مردی که شکسته و نمیفهمـــــه(2) تمومه ساعتارو بی تو داغونـــــــــــــمتمومه عمرمو یاده تو میمونــــــــــــــمکه واسه یه لحظه برگردی به این خونـــــــهببینی تو نبوده تو چه دیونـــــــــــــــــمبگو  دستامو میشناسی ی (1)

نمیدونی که چه حالی داره قلبـــــــــــــــــم
نمیدونی چه بغضی تو گلومــــــــــــــــــــــه
نمیدونی چه بی قرارو گریونـــــــــــــــــــــم
وقتی دونه دونه عکسات روبه رو مــــــــــــه

نمیدونی چقد دستاتو کم دارم
نمیدونی چقد تنهایی بی رحمه
که وقتی نیستی تویه آئینه میبینــــم
یه مردی که شکسته و نمیفهمـــــه

وبلاگ غمگین ساحل غم

(2)

تمومه ساعتارو بی تو داغونـــــــــــــم
تمومه عمرمو یاده تو میمونــــــــــــــم
که واسه یه لحظه برگردی به این خونـــــــه
ببینی تو نبوده تو چه دیونـــــــــــــــــم
بگو  دستامو میشناسی یا نــــــــــــه
نگو حتما واسه تو آشنا نیســــــــت
بگو که هنوزم منو میشناســـــــــــی
فقط نگو ، نگو که ناشناســـــــــــــی

دیگه دستای سردم نانداره
قلم رو روی کاغذی بیاره
که به یاده تو ترانه بنویسه
همون مردی که بی تو بی قراره

وبلاگ غمگین ساحل غم
]]>
جوانا بیاید داخل كه لب آباده بدو تا تموم نشده! 2012-02-13T04:21:21+01:00 2012-02-13T04:21:21+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/49 ساحل غم لب تشنه آب میخوادچشم خسته خواب میخواد.دل عاشقم فقط از تو یک جواب میخوادشبا وقتی که تو خواب نازیچشمای خسته من بیدارهمیرسه صبح قشنگ یکروزکه نگاهت بگه اره ارهلب لب تشنه مندل دل خسته منهنوز در انتظاره قلب شکسته منلب لب تشنه مندل دل خسته منهنوز در انتظاره قلب شکسته مندل عاشق اگر کوه صبورهصبوری هم ولی اندازه دارهتو بنگر بر دو چشم خسته منکه بدجوری هوای گریه دارهدل عاشق اگر کوه صبورهصبوری هم ولی اندازه دارهتو بنگر بر دو چشم خسته منکه بدجوری هوای گریه دارهلب لب تشنه مندل دل خسته منهنوز در انتظاره قلب


لب تشنه آب میخواد
چشم خسته خواب میخواد.
دل عاشقم فقط از تو یک جواب میخواد
شبا وقتی که تو خواب نازی
چشمای خسته من بیداره
میرسه صبح قشنگ یکروز
که نگاهت بگه اره اره

لب لب تشنه من
دل دل خسته من
هنوز در انتظاره قلب شکسته من
لب لب تشنه من
دل دل خسته من
هنوز در انتظاره قلب شکسته من

دل عاشق اگر کوه صبوره
صبوری هم ولی اندازه داره
تو بنگر بر دو چشم خسته من
که بدجوری هوای گریه داره
دل عاشق اگر کوه صبوره
صبوری هم ولی اندازه داره
تو بنگر بر دو چشم خسته من
که بدجوری هوای گریه داره

لب لب تشنه من
دل دل خسته من
هنوز در انتظاره قلب شکسته من
لب لب تشنه من
دل دل خسته من
هنوز در انتظاره قلب شکسته من

از تموم زندگی دلم فقط تو رو میخواد
توییکه بهونه امروز و فردای منی
باتو ساختم لحظه ها رو به قشنگی خیال
مبادا دنیای شیشه ایمو با نه بشکنی

لب لب تشنه من
دل دل خسته من
هنوز در انتظاره قلب شکسته من

لب لب تشنه من
دل دل خسته من
هنوز در انتظاره قلب شکسته من

]]>
بزنم یا نزنم ؟ 2012-02-13T04:13:18+01:00 2012-02-13T04:13:18+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/48 ساحل غم حرف ها دارم اما ... بزنم یا نزنم ؟با تو ام ! با تو ! خدایا! بزنم یا نزنم ؟همه ی حرف دلم با تو همین است که « دوست ... »چه کنم ؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنمزیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟گفته بودم که به دریا نزنم دل اماکو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم ؟از ازل تا به ابد پرسش آدم این است :دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟به گناهی که تماشای گل روی تو بودخار در چشم تمنا بزنم یا نزنم ؟دست بر دست همه عمر در این تردیدم :بزنم یا نزنم ؟ ها ؟ بزنم یا نزنم ؟

حرف ها دارم اما ... بزنم یا نزنم ؟

با تو ام ! با تو ! خدایا! بزنم یا نزنم ؟


همه ی حرف دلم با تو همین است که « دوست ... »

چه کنم ؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟


عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم

زیر قول دلم آیا بزنم یا نزنم ؟


گفته بودم که به دریا نزنم دل اما

کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم ؟


از ازل تا به ابد پرسش آدم این است :

دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم ؟


به گناهی که تماشای گل روی تو بود

خار در چشم تمنا بزنم یا نزنم ؟


دست بر دست همه عمر در این تردیدم :

بزنم یا نزنم ؟ ها ؟ بزنم یا نزنم ؟
]]>
دانشجو دختر و استاد 2012-02-01T17:54:36+01:00 2012-02-01T17:54:36+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/31 ساحل غم دانشجوی دختر: استاد! تورو خدا! من باید این درسو قبول شم! وگرنه مشروط میشم! استاد: خب من باید چیکار کنم الان ؟ دانشجوی دختر: استاد شما منو پاس کنید من هر کاری بگین میکنم!! استاد: هر کاری ؟ دانشجوی دختر: هر کـــــــــــــــاری! استاد: هر کارِ هر کـــــــــــــاری؟؟! دانشجوی دختر: هر کارِ هر کـــــــــــــاری!! استاد: . . . برو درس بخون ..! تا قبول شى -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=--=-=-=-=--=-=-=-=-نظر یادتون نره دانشجوی دختر: استاد! تورو خدا! من باید این درسو قبول شم! وگرنه مشروط میشم!
استاد: خب من باید چیکار کنم الان ؟
دانشجوی دختر: استاد شما منو پاس کنید من هر کاری بگین میکنم!!
استاد: هر کاری ؟
دانشجوی دختر: هر کـــــــــــــــاری!
استاد: هر کارِ هر کـــــــــــــاری؟؟!
دانشجوی دختر: هر کارِ هر کـــــــــــــاری!!
استاد: . . . برو درس بخون ..! تا قبول شى

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-=-=-=-=--=-=-=-=-
-=-=-=-=-
نظر یادتون نره
]]>
آه ای خدا... 2012-02-01T17:43:46+01:00 2012-02-01T17:43:46+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/30 ساحل غم آه ای خدا... خسته‌ام از تظاهر به ایستادگی،از پنهان کردن زخم‌هایم،خسته‌ام!زور که نیست!دیگر نمی‌خواهم بی‌دلیل بخندم ووانمود کنم همه چیز رو به راه است...!اصلا دیگر نمیخواهم بخندممیخواهم لج کنم، با خودم، با تو، با همه ی دنیا آه ای خدا... خسته‌ام از تظاهر به ایستادگی،از پنهان کردن زخم‌هایم،خسته‌ام!
زور که نیست!
دیگر نمی‌خواهم بی‌دلیل بخندم و
وانمود کنم همه چیز رو به راه است...!
اصلا دیگر نمیخواهم بخندم
میخواهم لج کنم، با خودم، با تو، با همه ی دنیا

]]>
با جنبه 2012-01-31T12:23:53+01:00 2012-01-31T12:23:53+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/29 ساحل غم من به هرتحقیری كه شدمباصدای بلند خندیدمنام مرا گذاشتند با جنبهبی آنكه بدانندخندیدم تا كسیصدای شكسته شدن قلبم را نشنود.....! من به هرتحقیری كه شدم
باصدای بلند خندیدم
نام مرا گذاشتند با جنبه
بی آنكه بدانند
خندیدم تا كسی
صدای شكسته شدن قلبم را نشنود.....!]]>
... گاهی ... 2012-01-29T05:21:45+01:00 2012-01-29T05:21:45+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/28 ساحل غم گاهی عکسی را می سوزانیم گاهی عکسی ما را می سوزاندگاهی با دیدن یک عکس ساعت ها گریه می کنیمگاهی سالها با یک عکس زندگی می کنیمگاهی برای یک عکس التماس میکنیـــــــــــــــــــــــــــــــــم... گاهی ...راستی خاطره با آدم چه ها که نمیکند...! گاهی عکسی را می سوزانیم گاهی عکسی ما را می سوزاند
گاهی با دیدن یک عکس ساعت ها گریه می کنیم
گاهی سالها با یک عکس زندگی می کنیم
گاهی برای یک عکس التماس میکنیـــــــــــــــــــــــــــــــــم
... گاهی ...
راستی خاطره با آدم چه ها که نمیکند...!


]]>
لحظه های بی کسی 2012-01-29T05:09:17+01:00 2012-01-29T05:09:17+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/27 ساحل غم هیچ کس ویرانیم را حس نکردوسعت تنهاییم را حس نکرددر میان خنده های تلخ منگریه پایانیم راحس نکرددر هجوم لحظه های بی کسیدرد بی کس ماندنم را حس نکردآنکه با آغاز من مانوس بودلحظه ی پایانیم را حس نکرد هیچ کس ویرانیم را حس نکرد
وسعت تنهاییم را حس نکرد
در میان خنده های تلخ من
گریه پایانیم راحس نکرد
در هجوم لحظه های بی کسی
درد بی کس ماندنم را حس نکرد
آنکه با آغاز من مانوس بود
لحظه ی پایانیم را حس نکرد

لحظه های بی کسیم را حس نکرد
]]>
حلالم کن | غمگین 2012-01-27T09:18:37+01:00 2012-01-27T09:18:37+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/26 ساحل غم حلالم کن------ اگردوری،اگردورم،اگرباگریه میخندم حلالم کن که مجبورم*نگوعادت کنم بی توکه میدونی نمیتونم،که میدونی نفسهامو به دیدار تو مدیونم* حلالم کن
------
 اگردوری،
اگردورم،
اگرباگریه میخندم
حلالم کن که مجبورم*
نگوعادت کنم بی توکه میدونی نمیتونم،
که میدونی نفسهامو به دیدار تو مدیونم*


مطالب غمگین | وبلاگ غمگین | حلالم کن
]]>
و باز سکوت 2011-05-09T08:59:55+01:00 2011-05-09T08:59:55+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/25 ساحل غم قرینه استاین درخت آن درختبر آبی بی انتهای بالاترتنها جای تو خالی ستسبزه قبای خواب ُ خیال منو دوباره خش خش گربه ی یاد توکه به حیاط دلم برگشته استمی نشینمو در جمعیت نیمه روشن آن سوی پنجرهدر ایستگاه دنبال کسی شبیه تو می گردمو خوب می دانم که کسی کـَـس نمی شودزیرا هیچ انسانی قادر به ادامه انسانی دیگر نیستپس بازی ها فقط یک بازی اند ُ همینبا این وجود کسی شبیه تو را پیدا می کنمو از او دور می شومو هر چه دورتر می شومشباهتش به تو بیشتر و بیشتر می شودو باز سکوت قرینه است
این درخت آن درخت
بر آبی بی انتهای بالاتر
تنها جای تو خالی ست

سبزه قبای خواب ُ خیال من
و دوباره خش خش گربه ی یاد تو
که به حیاط دلم برگشته است
می نشینم
و در جمعیت نیمه روشن آن سوی پنجره
در ایستگاه دنبال کسی شبیه تو می گردم

و خوب می دانم که کسی کـَـس نمی شود
زیرا هیچ انسانی قادر به ادامه انسانی دیگر نیست

پس بازی ها فقط یک بازی اند ُ همین

با این وجود کسی شبیه تو را پیدا می کنم
و از او دور می شوم
و هر چه دورتر می شوم
شباهتش به تو بیشتر و بیشتر می شود

و باز سکوت


]]>
...امروز " حوصله ام ابری ست " 2011-05-09T08:50:03+01:00 2011-05-09T08:50:03+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/24 ساحل غم نمی دانم امروز چندم جهنم استسیر از گرسنگی امو هی به تو می اندیشمهنوز رد پاهایت را به سینه قاب کرده امشب ها دلتنگی هایم را خواب می بینم...امروز " حوصله ام ابری ست "خدا کند که ببارم نمی دانم امروز چندم جهنم است نمی دانم امروز چندم جهنم است
سیر از گرسنگی ام
و هی به تو می اندیشم
هنوز رد پاهایت را به سینه قاب کرده ام
شب ها دلتنگی هایم را خواب می بینم
...امروز " حوصله ام ابری ست "
خدا کند که ببارم نمی دانم امروز چندم جهنم است


]]>
درزندگی یادگرفتم ... 2011-05-09T08:32:47+01:00 2011-05-09T08:32:47+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/23 ساحل غم درزندگی یادگرفتم ...دوست شوم،بخندم،گریه كنم،گاهی بغض كنم، ببخشم...ولی ای كاش یاد میگرفتم كه گاهی فقط گاهی نیز فراموش كنم....اگه یه روزی یکی بهت گفت دوستت دارم بدون داره حرف مفت میزنه مگه نفر قبلی هم همینو نگفته بود؟ کجاست حالا؟ (کاش شنیدن رو هم یاد میگرفتی ...) درزندگی یادگرفتم ...

دوست شوم،بخندم،گریه كنم،گاهی بغض كنم، ببخشم...

ولی ای كاش یاد میگرفتم كه گاهی فقط گاهی نیز فراموش كنم....

اگه یه روزی یکی بهت گفت دوستت دارم بدون داره حرف مفت میزنه مگه نفر قبلی هم همینو نگفته بود؟
 کجاست حالا؟

(کاش شنیدن رو هم یاد میگرفتی ...)


]]>
وای نزن 2011-05-07T15:18:35+01:00 2011-05-07T15:18:35+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/22 ساحل غم با من از عشقت حرف نزن.نزن.نزنابرهای غم رو پس نزن.نزن.نزنبه قلب خستم دست نزن.نزن.نزنوای نزناخماتو وا کن،اخم به چهرت نمیادگریه رو بس کن،گریه به چشمات نمیاددروغ حرفات،زندگیمو دادی به بادتو قلب من نشستی،قلب منو شکستیتویی که راستی راستی،گفتی منو میخواستی با من از عشقت حرف نزن.نزن.نزن
ابرهای غم رو پس نزن.نزن.نزن
به قلب خستم دست نزن.نزن.نزن
وای نزن
اخماتو وا کن،اخم به چهرت نمیاد
گریه رو بس کن،گریه به چشمات نمیاد
دروغ حرفات،زندگیمو دادی به باد
تو قلب من نشستی،قلب منو شکستی
تویی که راستی راستی،گفتی منو میخواستی]]>
گریه کن 2011-05-07T14:09:08+01:00 2011-05-07T14:09:08+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/21 ساحل غم گریه کن تا میتونی، پیش اون نمیمونیاون دیگه رفته ، بسه تمومش کنگریه کن ته خطه ، عشق تو ،دیگه رفتهتو دله یکی دیگه نشسته، تمومش کنچشم به راه ، نشین اینجا،میمونی دیگه تنهاگریه نکن دیگه اون نمیاد خونه،دست بکشدیگه از اون طفلکی،دله داغون اون دیگهخوشه فک نکن،حالتو میدونهتنها میمونی ، اخه اینو میدونیمثل اون پیدا نمیشه،اشکات میریزهآخه اون واست عزیزه،توی قلبته همیشهیادش میوفتی،دلت آتیش میگیرهمیگی کاش برگرده پیشت،راهی نداریتو باید طاقت بیاری،آخه میدونی نمیشه گریه کن تا میتونی، پیش اون نمیمونی
اون دیگه رفته ، بسه تمومش کن
گریه کن ته خطه ، عشق تو ،دیگه رفته
تو دله یکی دیگه نشسته، تمومش کن
چشم به راه ، نشین اینجا،میمونی دیگه تنها
گریه نکن دیگه اون نمیاد خونه،دست بکش
دیگه از اون طفلکی،دله داغون اون دیگه
خوشه فک نکن،حالتو میدونه
تنها میمونی ، اخه اینو میدونی
مثل اون پیدا نمیشه،اشکات میریزه
آخه اون واست عزیزه،توی قلبته همیشه
یادش میوفتی،دلت آتیش میگیره
میگی کاش برگرده پیشت،راهی نداری
تو باید طاقت بیاری،آخه میدونی نمیشه
]]>
گفتم ... 2011-05-05T07:00:12+01:00 2011-05-05T07:00:12+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/20 ساحل غم گفتم تو شیرین منی...گفتا تو فرهادی مگر...!گفتم خرابت میشوم...گفتا تو ابادی مگر...؟گفتم ندادی دل به من...گفتا تو جان دادی مگر...؟گفتم که کویت میروم...گفتا تو ازادی مگر...؟گفتم فراموشم نکن...گفتا تو در یادی مگر...؟ گفتم تو شیرین منی...
گفتا تو فرهادی مگر...!
گفتم خرابت میشوم...
گفتا تو ابادی مگر...؟
گفتم ندادی دل به من...
گفتا تو جان دادی مگر...؟
گفتم که کویت میروم...
گفتا تو ازادی مگر...؟
گفتم فراموشم نکن...
گفتا تو در یادی مگر...؟

]]>
یار همیشه همراه 2011-05-04T04:27:57+01:00 2011-05-04T04:27:57+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/19 ساحل غم آنقدر طوفانی ام که باد را هم می کنم یعنی از مستی به یادت یاد را هم می کنم دوش شیرین را میان خواب شیرین کرده ام بخت اگر یاری کند فرهاد را هم می کنم شد عروس طبع من نر ساقدوش خویش را کرده ام تا نصف شب داماد را هم می کنم باب اصغر قاتلان گر هشت تا ده ساله است من ولی از هشت تا هشتاد را هم می کنم با کسی کو می زد از ارشاد دم گفتم برو حوزه ای را کرده ام ارشاد را هم می کنم در چنین وضعی اگر استاد هم گوید نکن با همه شاگردی ام استاد را هم می کنم کردنی بسیار بود و وقت اندک زین سبب هر که نامش از آنقدر طوفانی ام که باد را هم می کنم

یعنی از مستی به یادت یاد را هم می کنم

دوش شیرین را میان خواب شیرین کرده ام

بخت اگر یاری کند فرهاد را هم می کنم

شد عروس طبع من نر ساقدوش خویش را

کرده ام تا نصف شب داماد را هم می کنم

باب اصغر قاتلان گر هشت تا ده ساله است

من ولی از هشت تا هشتاد را هم می کنم

با کسی کو می زد از ارشاد دم گفتم برو

حوزه ای را کرده ام ارشاد را هم می کنم

در چنین وضعی اگر استاد هم گوید نکن

با همه شاگردی ام استاد را هم می کنم

کردنی بسیار بود و وقت اندک زین سبب

هر که نامش از قلم افتاد را هم می کنم ..

]]>
کمی نوازشم کن 2011-05-04T04:23:07+01:00 2011-05-04T04:23:07+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/18 ساحل غم آخرش دیدم تو رفتی / سر حرفتم نموندی دلمو ازم ربودی / اشک تو چشام گذاشتی بخدا آه دلم رو / نشنیدی نشنیدی به کی بگم درد دلم رو / آخه از من تو بریدی تو که به من میگفتی / تا آخر باهات میمونم دیدی که حرفات دروغ بود / دیدی که حرفات دروغ بود برو هر جا که دلت خواست / آه دلم به همرات آخرش دیدم تو رفتی / سر حرفتم نموندی


دلمو ازم ربودی / اشک تو چشام گذاشتی


بخدا آه دلم رو / نشنیدی نشنیدی


به کی بگم درد دلم رو / آخه از من تو بریدی


تو که به من میگفتی / تا آخر باهات میمونم


دیدی که حرفات دروغ بود / دیدی که حرفات دروغ بود


برو هر جا که دلت خواست / آه دلم به همرات

]]>
حقیقت تلخه 2011-05-04T04:18:59+01:00 2011-05-04T04:18:59+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/17 ساحل غم زبونم لال نکنه حقیقته عشق من می خواد ازم دل بکنه زبونم لال نکنه یکی داره جای من رو توی قلبت میگیره نگو نه تو خوب می دونی عزیزم نباشی از غصه عشقت میمیره لااقل بگو چرا می خوای بری به خدا هرچی بگی میشم همون هرچی می خوای بگو عشق من فقط به همون خدا نگو پیشم نمون زبونم لال نکنه حقیقته

عشق من می خواد ازم دل بکنه

زبونم لال نکنه یکی داره

جای من رو توی قلبت میگیره

نگو نه تو خوب می دونی عزیزم

نباشی از غصه عشقت میمیره

لااقل بگو چرا می خوای بری

به خدا هرچی بگی میشم همون

هرچی می خوای بگو عشق من

فقط به همون خدا نگو پیشم نمون

]]>
تو رو دوست دارم 2011-05-04T04:06:02+01:00 2011-05-04T04:06:02+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/16 ساحل غم تورو دوست دارم تورو دوست دارم مثل حس نجیب خاک غریب تو رو دوست دارم مثل عطر شکوفه های سیب تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیاد چطور پس دلت میاد من رو تنهام بگذاری تورو دوست دارم مثل لحظه خواب ستاره ها تو رو دوست دارم مثل حس غروب دوباره ها تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیاد نگو پس دلت میاد من رو تنهام بگذاری توی آخرین وداع وقتی دورم از همه چه صبورم ای خدا دیگه وقت رفتنه تو رو میسپارم به خاک تورو میسپارم به عشق برو با ستاره ها تورو دوست دارم مثل حس دوباره تولدت تور دوست د تورو دوست دارم

تورو دوست دارم مثل حس نجیب خاک غریب

تو رو دوست دارم مثل عطر شکوفه های سیب

تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیاد

چطور پس دلت میاد من رو تنهام بگذاری

تورو دوست دارم مثل لحظه خواب ستاره ها

تو رو دوست دارم مثل حس غروب دوباره ها

تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیاد

نگو پس دلت میاد من رو تنهام بگذاری

توی آخرین وداع وقتی دورم از همه

چه صبورم ای خدا دیگه وقت رفتنه

تو رو میسپارم به خاک تورو میسپارم به عشق برو با ستاره ها

تورو دوست دارم مثل حس دوباره تولدت

تور دوست دارم وقتی میگذری همیشه از خودت

تورو دوست دارم مثل خواب خوب بچگی

بغلت میگیرم و میرم به سادگی

تورو دوست دارم مثل دلتنگی های وقت سفر

تورو دوست دارم مثل حس لطیف وقت سحر

مثل کودکی تورو بغلت میگرم و این دل غریبم رو با تو میسپارم به خاک

توی آخرین وداع وقتی دورم از همه

چه صبورم ای خدا دیگه وقت رفتنه

تورو میسپارم به خاک تورو میسپارم به عشق

برو با ستاره ها


]]>
چی بخونم 2011-04-13T18:21:20+01:00 2011-04-13T18:21:20+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/15 ساحل غم یه روز چشاتو وا کنی می بینی من تموم شدم می بینی جام چه خالیه یا رفته ام پی خودم اگه یه روزو روزگار پیش خودت باز بشینی تموم این روزا رو  جلو چشات  باز می بینی لحظه ها همیشه خواستن که تو رو بگیرن از من چه غریب و ناشناسه جاده به تو رسیدن همیشه یه چیزی بوده شوق تو از دلم ربوده ولی یک طپش دل من از غمت جدا نبودهچقد ما فاصله داریم چرا اینو نفهمیدم کاش این روزا میمردمو یه جور اینو میفهمیدم دیگه برام نمیمونی تو چشمات اینو می خونم چقد دلم گرفته با یه روز چشاتو وا کنی می بینی من تموم شدم
 می بینی جام چه خالیه یا رفته ام پی خودم
 اگه یه روزو روزگار پیش خودت باز بشینی
 تموم این روزا رو  جلو چشات  باز می بینی


لحظه ها همیشه خواستن که تو رو بگیرن
 از من چه غریب و ناشناسه جاده به تو رسیدن
 همیشه یه چیزی بوده شوق تو از دلم ربوده
 ولی یک طپش دل من از غمت جدا نبوده
چقد ما فاصله داریم چرا اینو نفهمیدم
 کاش این روزا میمردمو یه جور اینو میفهمیدم
 دیگه برام نمیمونی تو چشمات اینو می خونم
 چقد دلم گرفته باز نمیدونم چی بخونم


]]>
خدا نگهدارت گلم 2011-04-10T11:10:33+01:00 2011-04-10T11:10:33+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/14 ساحل غم گفتم بهت بمون پیشم ، نموندی و رفتی از پیشمبدجور شکستی قلبمو ، کم کم دارم خسته میشماین باره آخره دیگه ، میگم بهت پیشم بموناگه نمی مونی برو ، آره برو پیشه همونولی یه بار دیگه میگم ، بد جوری من دوست دارمسخته واست تحملش ، بگی که دوست ندارمطاقت من سر اومده ، وقتش شده باید برمقرورمو شکوندی تو ، الهی دردت به سرم شاید عکست رو دیواره اتاقم باشهیا خاطراتت هر ثانیه کنارم باشه وعذابم بده ، از چی بگم من بازکه واسه تو بودم یه عروسک دست سازتو رفتی ، از تهه دلم نخواستمتو خیال خودم هنوزم این بازیو نباختما گفتم بهت بمون پیشم ، نموندی و رفتی از پیشم
بدجور شکستی قلبمو ، کم کم دارم خسته میشم
این باره آخره دیگه ، میگم بهت پیشم بمون
اگه نمی مونی برو ، آره برو پیشه همون
ولی یه بار دیگه میگم ، بد جوری من دوست دارم
سخته واست تحملش ، بگی که دوست ندارم
طاقت من سر اومده ، وقتش شده باید برم
قرورمو شکوندی تو ، الهی دردت به سرم
 شاید عکست رو دیواره اتاقم باشه
یا خاطراتت هر ثانیه کنارم باشه و
عذابم بده ، از چی بگم من باز
که واسه تو بودم یه عروسک دست ساز
تو رفتی ، از تهه دلم نخواستم
تو خیال خودم هنوزم این بازیو نباختم
اما سخته بغل داره گلمو میزنه
ای کاش این اشکتو از یادم ببره
گفتی این اشک یه دنیا ارزش داره
کسی نیست از رو گونه هام برشداره
آرزوم اینه ، همیشه خوشبخت باشی
یا با رفیق من تا آخر عمر باهم باشین
ولی خودت گفتی آرزوهام براورده نمیشه
حالا خیلی اا شکست ، ماله منم یکیشه ... ماله منم یکیشه   
میرم ولی اینو بدون ، عاشقتم تا پای جون
آرزو میکنم واست ، خوشبخت بشی کناره اون
از حال من بهش بگو ، مواظب عشقم  بمون
خدا نگهدارت گلم ، دیدارمون تو آسمون
ولی یه بار دیگه میگم ، بد جوری من دوست دارم
سخته واست تحملش ، بگی که دوست ندارم
طاقت من سر اومده ، وقتش شده باید برم
قرورمو شکوندی تو ، الهی دردت به سرم


]]>
سرنوشت 2011-04-01T03:45:51+01:00 2011-04-01T03:45:51+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/13 ساحل غم یه عمری همه دنیارو گشتمبه دنبال یه عشق صادقونهیه عشقی که بسازه دل رو ازمابشه تنها چراغ توی خونهیه عمری پی عشق بی حوس دویدمبدنبال یه عشق بی بهونهیه عشقی که بشه مرهم زخمامنشه بد تر نمک رو زخم کهنهتو شبهایی که جای دست پر مهرپیزی به جز یه دنیا اشک نریزمیکی اومد که دوست داشتن میفهمیدمنو ار او من خسته جدا کردیکی اومد که با احساس پاکشتموم زخمامو یهو دوا کردتو وقتی که همه تنهام گذاشتنبا لبخندش منو از من جدا کردبرای عاشقی عشقمو دادمخیال کردم فقط عشقه می مونهولی جای تموم اون همه عشقواسم موندش فقط ، بغض یه عمری همه دنیارو گشتم
به دنبال یه عشق صادقونه
یه عشقی که بسازه دل رو ازما
بشه تنها چراغ توی خونه

یه عمری پی عشق بی حوس دویدم
بدنبال یه عشق بی بهونه
یه عشقی که بشه مرهم زخمام
نشه بد تر نمک رو زخم کهنه

تو شبهایی که جای دست پر مهر
پیزی به جز یه دنیا اشک نریزم
یکی اومد که دوست داشتن میفهمید
منو ار او من خسته جدا کرد
یکی اومد که با احساس پاکش
تموم زخمامو یهو دوا کرد
تو وقتی که همه تنهام گذاشتن
با لبخندش منو از من جدا کرد

برای عاشقی عشقمو دادم
خیال کردم فقط عشقه می مونه
ولی جای تموم اون همه عشق
واسم موندش فقط ، بغض شبونه
برای عاشقی ، ما کم نذاشتیم
خدا هم خوب اینو ، خودش میدونه
با اینکه دلم رو همه شکستن
میخونم باز هنوزم عاشقونه
دیگه به آخر جاده رسیدم
اینو تقدیم میکنم به بهترینم

]]>
چه زود جدا شدی 2011-04-01T03:00:41+01:00 2011-04-01T03:00:41+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/11 ساحل غم موندم از کجا شروع شد ؟ که تو رو دوباره دیدمدرد و دل کردم دوباره با در و دیوار خونههنوز از راه نرسیدم به ته قصمون رسیدمیکی جز من تو دلت بود واسه این بود برنگشتموقتی لبخندتو دیدم حتی از خودم گذشتم !این فداکاری من رو دیگه جز من کی میدونه ؟جز تویی که خوبیامو دیگه یادت نمیمونه ؟؟شاید اصلا دیگه یادت بره که مثل قدیم جون منیولی یادت نره خوشبختی الانتو مدیون منیشاید اصلا دیگه یادت بره که مثل قدیم جون منیولی یادت نره خوشبختی الانتو مدیون منیوقتی محتاج تو بودم تو فداکاری نکردی !!حال و روز منو دیدی اما موندم از کجا شروع شد ؟ که تو رو دوباره دیدم
درد و دل کردم دوباره با در و دیوار خونه
هنوز از راه نرسیدم به ته قصمون رسیدم
یکی جز من تو دلت بود واسه این بود برنگشتم
وقتی لبخندتو دیدم حتی از خودم گذشتم !
این فداکاری من رو دیگه جز من کی میدونه ؟
جز تویی که خوبیامو دیگه یادت نمیمونه ؟؟

شاید اصلا دیگه یادت بره که مثل قدیم جون منی
ولی یادت نره خوشبختی الانتو مدیون منی
شاید اصلا دیگه یادت بره که مثل قدیم جون منی
ولی یادت نره خوشبختی الانتو مدیون منی
وقتی محتاج تو بودم تو فداکاری نکردی !!
حال و روز منو دیدی اما باز کاری نکردی !!
شونه خالی کردی از من با هزار عذر و بهونه

]]>
خیانت کرده ام . . . آری ! 2011-04-01T02:56:23+01:00 2011-04-01T02:56:23+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/10 ساحل غم خیانت کرده ام .... آری و بر عشق تو می خندمدو چشمت را خودم امشببه روی خویش می بندمخیانت کرده ام .... آرینمی دانی و می گویمبدان راهی دگر بی توبرای عشق می جویموفایم را ندیدی کهخیانت را ببین حالادل تنگم ندیدی کهدل سنگم ببین اماندیدی غرق احساسمندیدی گریه هایم راخیانت کرده ام تا توببینی خنده هایم راخیانت کرده ام .... آریچه خشنودم که می دانیمکن اندیشه باطلکه قلبم را بسوزانی
خیانت کرده ام .... آری

و بر عشق تو می خندم

دو چشمت را خودم امشب

به روی خویش می بندم

خیانت کرده ام .... آری

نمی دانی و می گویم

بدان راهی دگر بی تو

برای عشق می جویم

وفایم را ندیدی که

خیانت را ببین حالا

دل تنگم ندیدی که

دل سنگم ببین اما

ندیدی غرق احساسم

ندیدی گریه هایم را

خیانت کرده ام تا تو

ببینی خنده هایم را

خیانت کرده ام .... آری

چه خشنودم که می دانی

مکن اندیشه باطل

که قلبم را بسوزانی


]]>
می خواهم عاشق بماند . . . داستان امیر & شاهزاده 2011-04-01T02:33:51+01:00 2011-04-01T02:33:51+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/9 ساحل غم می خواهم عشق بماند و اشک بماند و لبخندی که هدیه ی لبهای توست می خواهم تو باشی و من باشم و زندگی و زیبایی سرشاری از انعکاس ما ...می خواهم عشق بماند.... امیری به شاهزاده گفت:من عاشق توام.شاهزاده گفت:زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.امیر برگشت و دید هیچکس نیست .شاهزاده گفت:عاشق نیستی !!!!عاشق به غیر نظر نمی کند!!!
می خواهم عشق بماند و
اشک بماند و
لبخندی که هدیه ی لبهای توست
می خواهم تو باشی و
من باشم و زندگی
و زیبایی سرشاری از انعکاس ما
...می خواهم عشق بماند....

امیری به شاهزاده گفت:من عاشق توام.
شاهزاده گفت:زیباتر از من خواهرم است که در پشت سر تو ایستاده است.
امیر برگشت و دید هیچکس نیست .شاهزاده گفت:عاشق نیستی !!!!عاشق به غیر نظر نمی کند!!!]]>
عشق من 2011-03-19T11:48:57+01:00 2011-03-19T11:48:57+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/8 ساحل غم آههای توکه عشق منیبه فکر مــن بـاش یکـمیبـه فکــر مـن کـه عـاشقـمولــی تـو بـی خیــاله مــنیبــه فـکر مــن کــه بــعد تــوخــستـــه و بـــی طـــاقــت شـــدمآهــــای بـــــه فـــکرتــــم هــــنوزبـــــه فـــکر مــــن بـــاش یـــه کـــمی آههای توکه عشق منی
به فکر مــن بـاش یکـمی
بـه فکــر مـن کـه عـاشقـم
ولــی تـو بـی خیــاله مــنی
بــه فـکر مــن کــه بــعد تــو
خــستـــه و بـــی طـــاقــت شـــدم
آهــــای بـــــه فـــکرتــــم هــــنوز
بـــــه فـــکر مــــن بـــاش یـــه کـــمی]]>
به نام او که انقدر اه کشیدم تا تو را برایم فرستاد 2011-03-17T08:50:06+01:00 2011-03-17T08:50:06+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/7 ساحل غم نمی دانم شاید سلام!!یك سلام پر رنگ و چند نقطه چین...به علامت جوابهایی كه ندادی و یك دقیقه سكوت...به احترام تمام لحظه هایی كه در انتظار پاسخ تو مردند فرض كه دلت نخواست!به فرض كه حوصله ات نیامد!به فرض كه لایقش نبودم!فرض كه دوست نداری نه خودم را نه نامه هایم را ...این ها خودش قانع كننده ترین دلیل دنیاست بی دلیلی هم خودش كلی دلیل است...دل را چه كارش كنم؟؟جواب ندهی هم بهانه ات را میگیرد!!فدایت شوم همین که ته دلت چیزی مثل پاسخ تکان بخورد برایم کافیست.حقیقتش این بار که برایت می نویسم نه شب است نه سکوت نمی دانم شاید سلام!!

یك سلام پر رنگ و چند نقطه چین...

به علامت جوابهایی كه ندادی و یك دقیقه سكوت...

به احترام تمام لحظه هایی كه در انتظار پاسخ تو مردند فرض كه دلت نخواست!

به فرض كه حوصله ات نیامد!به فرض كه لایقش نبودم!فرض كه دوست نداری نه خودم را نه

نامه هایم را ...

این ها خودش قانع كننده ترین دلیل دنیاست بی دلیلی هم خودش كلی دلیل است...

دل را چه كارش كنم؟؟جواب ندهی هم بهانه ات را میگیرد!!

فدایت شوم همین که ته دلت چیزی مثل پاسخ تکان بخورد برایم کافیست.

حقیقتش این بار که برایت می نویسم نه شب است نه سکوت فقط عاشقیست وزمستان فصل

دلتنگی پرنده هایی که به جرم نداشتن بال مجبور شدند در پناه چند نارون خشک بمانند.

نمیدونم نوشتن هایم به دلت مینشیند یا نه اما این بار هم اگر ننشست  شاید هم دفعه ی بعد به

سبك آدم های آن طرف تاریخ حرفهایم را برایت نقاشی كردم.

 گاهی دلم میخواهد بدانی حال من چگونه است اما بدان که من همیشه حال تو را میدانم.

اغلب دلم برایت تنگ میشود هر لحظه یکبار تنفست می کنم جای تعجب نیست یک دیوانه دارد

با تو حرف میزند خودت قضاوت کن که اول دیوانه نبود و حالا خوشحال است که تو دیوانه اش کرده ای

می دانم که قرار نبود بیایی وچه زیبا میشود کسی وقتی بیاید که قرار نیست.

فرقی نمی کنه اول نامه سلام باشه یا خداحافظی.وقتی هیچ کدام برایت مهم نیست.اما من مثل

تو فکر نمی کنم.مهم اینه که دلم برات لک زده

حتی برای نخواستن و شکستن و راندنت.تا هوای دوستت دارم در عاشقانه هایم می وزد

طعم چشمان تو همان عسلی ست که خوش طعم ترین حادثه های دنیاس كه حسرت یک ثانیه تجربه کردنش را دارند.

همه حدس میزنن که نامه هایم را نمی خوانی.

میگن چقدر عین هم می نویسی ؟لحنی.لحجه ای.دلیلی لااقل عوض کن...

تقصیر اسمان نگذار سرنوشت خودش اتفاق های زیبای زندگیم را خط خطی كرده بود

خودش هم دلش به رحم آمد و تورا از خدا برایم به امانت گرفت..

دیگر حرفی نیست جز این كه خداحافظی نوعی سلام عجیب برای نامه ی بعدیست كه هر وقت ارداه كنی مینویسمش...]]>
یه داستان و یه قصه !!!؟ 2011-03-17T07:19:24+01:00 2011-03-17T07:19:24+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/6 ساحل غم خیلی ممنون  اینقدر آسون منو داغون کردیواسه احساسی که داستم منو خون کردیتوکه هیچ حسی به این قصه نداشتیواسه چی،منو به محبته دوروزه مهمون کردیهمه عالم میدونستن که بری میمیرماما رفتی همه عالمو حیرون کردیخیلی ممنون واسه هرچی که آوردی سرمخیلی ممنون،ولی من هیچوقت ازت نمیگزرممن حواسم به تو بودو تو دلت سر به هوابا همین سر به هواییت منو ویرون کردیمن که با نگاه شیرینه تو فرهاد شدممگه این کافی نبود که منو مجنون کردیهمــــــــــــه عــــــالم مـــــــــــیدونستن!شبت شیک و خدا نگهداریه دنیا دلم گرفته خ خیلی ممنون  اینقدر آسون منو داغون کردی
واسه احساسی که داستم منو خون کردی

توکه هیچ حسی به این قصه نداشتی
واسه چی،منو به محبته دوروزه مهمون کردی

همه عالم میدونستن که بری میمیرم
اما رفتی همه عالمو حیرون کردی

خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی سرم
خیلی ممنون،ولی من هیچوقت ازت نمیگزرم

من حواسم به تو بودو تو دلت سر به هوا
با همین سر به هواییت منو ویرون کردی

من که با نگاه شیرینه تو فرهاد شدم
مگه این کافی نبود که منو مجنون کردی

همــــــــــــه عــــــالم مـــــــــــیدونستن!

شبت شیک و خدا نگهدار
یه دنیا دلم گرفته خیلی ممنون...
]]>
یکی هست ... 2011-03-17T06:49:55+01:00 2011-03-17T06:49:55+01:00 tag:http://sahel-gham.mihanblog.com/post/5 ساحل غم یکی هست تو قلبم که هرشب واسه اون مینویسم و اون خوابه نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بی تابه یه کاغذ یه خودکار دویاره شده همدم این دل دیوونه یه نامه که خیسه پر از اشکه و کسی بازم اونو نمی خونه یه روز همینجا توی اتاقم یه دفعه گفت داره میره چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره گریه میکردم  درو که میبست میدونستم که میمیرم اون عزیزم بود نمی تونستم جلویه راشو بگیرم میترسم یه روزی برسه که اونو نبینم بمیرم تنها خدایا کمک کن نمیخوام بدونه دارم جون م

یکی هست تو قلبم که هرشب واسه اون مینویسم و اون خوابه

نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بی تابه

یه کاغذ یه خودکار دویاره شده همدم این دل دیوونه

یه نامه که خیسه پر از اشکه و کسی بازم اونو نمی خونه

یه روز همینجا توی اتاقم یه دفعه گفت داره میره

چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره

گریه میکردم  درو که میبست میدونستم که میمیرم

اون عزیزم بود نمی تونستم جلویه راشو بگیرم

میترسم یه روزی برسه که اونو نبینم بمیرم تنها

خدایا کمک کن نمیخوام بدونه دارم جون میکنم اینجا

سکوت اتاقو داره میشکنه تیک تاکه ساعت رو دیوار

دوباره نمیخوام بشه باور من که دیگه نمیاد انگار

]]>