ساحـــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــــــــــم عاشق:در لحظه آمدنت چشمان منتظرم به آسمان خیره می شود پروانه ها در مسیر آمدنت پلی از رنگین کمان می زنند و گلهای یاس تمام عطرشان را به سویت روانه می کنند ستاره ها سنگفرش قدمهای مهربانت می شوند و همه دنیا گویی ارام می گیرد. برای تمام سالهای دلتنگی اشک می ریزم و از شوق امدنت انگار دوباره متولد می شوم.......... با صدای بی صدا میخوانم تورا............ tag:http://sahelgham.ir 2019-04-23T21:42:14+01:00 mihanblog.com اخر چه شد؟! 2019-04-23T07:26:57+01:00 2019-04-23T07:26:57+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/235 Vida jo00on قلبم شکسته و دلم خیلی گرفته. کسی که بخش بزرگی از زندگی من بود، بدون حتی یک کلمه حرف،بدون دلیل،بدون توجیه دیگر جواب مرا نمیدهد. نمیدانم چطور باید با غم جدایی کنار بیام. چطور میتوانم چنین باخت بزرگی را در زندگی‌ام تحمل کنم؟چه کاری ا انجام دهم؟ کجا بروم؟به کدامین گناه اخر چه شد؟!؟!منتظر روزی میمونم که صداتو بشنوم که اسم من رو صدا میکنی تا برگردم و ببینم که دم در وایسادی. تا اون موقع امیدوارم که صدای ناله‌های قلب خسته‌مو بشنوی و من رو ببینی که در رویای تو فرورفتم و ناامیدانه از پنجره‌ی اتاقم به بیرو
 • قلبم شکسته و دلم خیلی گرفته. کسی که بخش بزرگی از زندگی من بود، بدون حتی یک کلمه حرف،بدون دلیل،بدون توجیه دیگر جواب مرا نمیدهد. نمیدانم چطور باید با غم جدایی کنار بیام. چطور میتوانم چنین باخت بزرگی را در زندگی‌ام تحمل کنم؟چه کاری ا انجام دهم؟ کجا بروم؟به کدامین گناه اخر چه شد؟!؟!
 • منتظر روزی میمونم که صداتو بشنوم که اسم من رو صدا میکنی تا برگردم و ببینم که دم در وایسادی. تا اون موقع امیدوارم که صدای ناله‌های قلب خسته‌مو بشنوی و من رو ببینی که در رویای تو فرورفتم و ناامیدانه از پنجره‌ی اتاقم به بیرون نگاه میکنم تا شاید تو برگردی. از صمیم قلب دلم برات تنگ شده برگرد.
 • قلبم رو قانع میکنم که قراره فقط مدتی از هم دور باشیم. اما کی میتونه دستایی رو قانع کنه که دیگه نمیتونن دستای تو رو بگیرن؟ اخر چه شد؟!
 • ]]>
  دلتنگم... 2019-04-22T20:47:27+01:00 2019-04-22T20:47:27+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/234 Vida jo00on دلتنگم و جز روی خوشت در نظرم نیستدر گیتی و افلاک به جز تو قمرم نیستبا عشق تو شب را به سحرگاه رسانمبی لذت دیدار تو شب را سحرم نیست .............................................ستاره در هوا می بینم امشبزمین در زیر پا می بینم امشبخدایا مرگ ده تا جان سپارمکه یار خود جدا می بینم امشب دلتنگم و جز روی خوشت در نظرم نیست
  در گیتی و افلاک به جز تو قمرم نیست
  با عشق تو شب را به سحرگاه رسانم
  بی لذت دیدار تو شب را سحرم نیست
  .............................................
  ستاره در هوا می بینم امشب
  زمین در زیر پا می بینم امشب
  خدایا مرگ ده تا جان سپارم

  که یار خود جدا می بینم امشب
  ]]>
  تسلیم نشو...برگرد...بمان 2019-04-21T10:47:18+01:00 2019-04-21T10:47:18+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/233 Vida jo00on هیچوقت از دوست داشتن انصراف نده..حتی اگه کسی بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت بده...عشق رو تجربه کن حتی اگر توش شکست بخوری .......اینو بدون که اگه کسی وارد زندگیت شد و گذاشتی رفتی علاوه بر اینکه خاطره بجا میزاره پس میتونی برگردی و باشی و یه تجربه بجا بزاریکاش بودی تا دلم تنها نبود تا اسیر غصه ی فردا نبود کاش بودی تا برای قلب من زندگی این گونه بی معنا نبود کاش بودی تا لبان سرد من بی خبر از موج و از دریا نبود پس برگرد ... برگرد و بمان و عاشق باش تا زندگی کنیم و بیاموزیم زندگی را در کنار هیچوقت از دوست داشتن انصراف نده..حتی اگه کسی بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت بده...عشق رو تجربه کن حتی اگر توش شکست بخوری .......اینو بدون که اگه کسی وارد زندگیت شد و گذاشتی رفتی علاوه بر اینکه خاطره بجا میزاره پس میتونی برگردی و باشی و یه تجربه بجا بزاری
  کاش بودی تا دلم تنها نبود تا اسیر غصه ی فردا نبود 
  کاش بودی تا برای قلب من زندگی این گونه بی معنا نبود کاش بودی تا لبان سرد من بی خبر از موج و از دریا نبود
  پس برگرد ... برگرد و بمان و عاشق باش تا زندگی کنیم و بیاموزیم زندگی را در کنار هم و در شادی و غم شریک هم باشیم...برگرد
  ]]>
  منتظرم...برگرد 2019-04-15T10:15:41+01:00 2019-04-15T10:15:41+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/232 Vida jo00on منتظرم ،محبوب من، نزدم بدومنتظرم ،تا بچینم، بوسه نابمنتظرم ،تا که نمونیم، دیگه خوابمنتظرم ،تا دیگه، بونه نباشه منتظرم ،تاتکیه، تو خونه باشهمنتظرم ،عطرتن ات را حس کنممنتظرم ،صدای پاتُ حس کنممنتظرم ،تا که تودستی بکشی روی موهاممنتظرم ،اسم تو رو با خدا،یکجا حفظ کنم!!! منتظرم ،محبوب من، نزدم بدو
  منتظرم ،تا بچینم، بوسه ناب
  منتظرم ،تا که نمونیم، دیگه خواب
  منتظرم ،تا دیگه، بونه نباشه 
  منتظرم ،تاتکیه، تو خونه باشه
  منتظرم ،عطرتن ات را حس کنم
  منتظرم ،صدای پاتُ حس کنم
  منتظرم ،تا که تودستی بکشی روی موهام
  منتظرم ،اسم تو رو با خدا،یکجا حفظ کنم!!! ]]>
  منتظرم بیا 2018-12-27T20:01:57+01:00 2018-12-27T20:01:57+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/230 Vida jo00on ضربه به ضربه می زنی زخم به زخم بر دلمموج به موج می خورد بهر غمت به ساحلممن همه دردم از جنوم،تو همگانِ بی خیالجمع جهنم و جفا،صف شده در مقابلمگیس من از گناه تو گندم آرد گشته شدآه از آن تلألو که تیره شده از تغافلمهند جگر خواره شدم ،توطئه ساز کائناتچیده شد از چماق تو چهره ی زشتِ پازلمپوزه ی گرگ بینی و سرخی خون ریختهرد شوی از سرنخ و بند کنی به آغلم!خیمه زدم به خلسه تا وارهم از خساستتوه که نشد زشعر تو ،مصرعی مهر حاصلمچشم تو در حصار اشک پرده کشیده بر غممای به فدای گریه ات شانه ی شعرِ نازلممی تپدت هنوز ضربه به ضربه می زنی زخم به زخم بر دلم
  موج به موج می خورد بهر غمت به ساحلم

  من همه دردم از جنوم،تو همگانِ بی خیال
  جمع جهنم و جفا،صف شده در مقابلم

  گیس من از گناه تو گندم آرد گشته شد
  آه از آن تلألو که تیره شده از تغافلم

  هند جگر خواره شدم ،توطئه ساز کائنات
  چیده شد از چماق تو چهره ی زشتِ پازلم

  پوزه ی گرگ بینی و سرخی خون ریخته
  رد شوی از سرنخ و بند کنی به آغلم!

  خیمه زدم به خلسه تا وارهم از خساستت
  وه که نشد زشعر تو ،مصرعی مهر حاصلم

  چشم تو در حصار اشک پرده کشیده بر غمم
  ای به فدای گریه ات شانه ی شعرِ نازلم

  می تپدت هنوز دل ،نبض من و نیازِ تو
  فکر نکن ز دردت ای حبس غرور غافلم

  غیرت عاشقانه ات قافیه ساز هر قلم
  تیر تعصبت بدین مرتبه کرده نائلم

  از تو بزرگ می شوم با همه خُرد گشتنم
  گشتی و دیده ای که نه، یافت نشد معادلم

  شانه بده که شبنم شعر مرا به گُل دهی
  مژده ی وصل می دهد حافظ هر تفألم

  مرهم زخمهای من یک سر دل صداقت است
  سهم مرا بده زعشق ،پادشهِ تغزلم

  گرچه مرا هزار زخم از تو رسیده ،بازهم
  جز تو نمی رود عجب سمت کسی تمایلم

  خانه هنوز هم همان خلوت شاعرانه است
  منتظرم بیا که دل خسته از این تأملم.

  ]]>
  با تشکر از تمام دوستانم 2018-12-06T08:47:47+01:00 2018-12-06T08:47:47+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/228 Vida jo00on سلام و عرض ادب خدمت شما سروران و عزیزانی ک ۱۰ سال همراه و یار ما بودید و با خوب بد مطالبمان راه امدید و نظر دادید در بهتر کردن سایت خودتونشاید این آخرین مطلبی باشه که میزارم براتون یا شایدم همه مطالبی که من گذاشتم رو  پاک کنم که اینجور شاید اصلا منی وجود نداشته یا شایدم بودم و بیشتر مطلب گذاشتم.همه اینا بستگی به کسی داره ک آیا منو بخواد یا نخواد.برام دعا کنید حق من این نبوداز همه شما ممنونم و سپاسگذار...با موفقیت روز افزون همه شما عزیزان و سروران..امید وارم کسی رنگ غم و جدایی و غصه و دوری و شاید این آخرین مطلبی باشه که میزارم براتون یا شایدم همه مطالبی که من گذاشتم رو  پاک کنم که اینجور شاید اصلا منی وجود نداشته یا شایدم بودم و بیشتر مطلب گذاشتم.همه اینا بستگی به کسی داره ک آیا منو بخواد یا نخواد.برام دعا کنید حق من این نبود
  از همه شما ممنونم و سپاسگذار...با موفقیت روز افزون همه شما عزیزان و سروران..امید وارم کسی رنگ غم و جدایی و غصه و دوری و انتظار و این چیزارو نبینید
  ]]>
  با من حرف بزن 2018-12-06T08:39:37+01:00 2018-12-06T08:39:37+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/227 Vida jo00on بامن خسته کمی راه بیا ،حرف بزنمی روی دلبرعیارکجا؟حرف بزنخاطرم هست که می گفتی ازآن دلتنگیعاقبت ساکتی اینگونه چرا؟حرف بزناین غزلها همه دربند سرزلف توبودخون دل پرشده درقافیه ها،حرف بزنبغض برحنجره ام چیره شدو دق کردمجان من حوصله کن بادل ما ،حرف بزنکردم اندیشه می آیی نشد اینسان شایدشدستم یاد من وخاطره ها،حرف بزنقامتم گشته کمان چشم به راهت بودمدیده مسدود شدم رخ بنما ،حرف بزن بامن خسته کمی راه بیا ،حرف بزن
  می روی دلبرعیارکجا؟حرف بزن
  خاطرم هست که می گفتی ازآن دلتنگی
  عاقبت ساکتی اینگونه چرا؟حرف بزن
  این غزلها همه دربند سرزلف توبود
  خون دل پرشده درقافیه ها،حرف بزن
  بغض برحنجره ام چیره شدو دق کردم
  جان من حوصله کن بادل ما ،حرف بزن
  کردم اندیشه می آیی نشد اینسان شاید
  شدستم یاد من وخاطره ها،حرف بزن
  قامتم گشته کمان چشم به راهت بودم
  دیده مسدود شدم رخ بنما ،حرف بزن
  ]]>
  دلم گرفته ای دوست..هوای گریه با من! 2018-11-25T14:34:08+01:00 2018-11-25T14:34:08+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/226 Vida jo00on گر از قفس گریزم کجا روم، کجا من؟کجا روم که راهی به گلشنی ندانمکه دیده برگشودم به کنج تنگنا مننه بسته‌ام به کس دل، نه بسته کس به من دلچو تخته‌پاره بر موج، رها، رها، رها منز من هر آنکه او دور ، چو دل به سینه نزدیکبه من هر آن که نزدیک، ازو جدا، جدا من!نه چشم دل به سویی، نه باده در سبوییکه تر کنم گلویی به یاد آشنا منز بودنم چه افزود؟ نبودنم چه کاهد؟که گویدم به پاسخ که زنده‌ام چرا من؟ستاره‌ها نهفتم در آسمان ابریدلم گرفته ای دوست ، هوای گریه با من گر از قفس گریزم کجا روم، کجا من؟
  کجا روم که راهی به گلشنی ندانم
  که دیده برگشودم به کنج تنگنا من
  نه بسته‌ام به کس دل، نه بسته کس به من دل
  چو تخته‌پاره بر موج، رها، رها، رها من
  ز من هر آنکه او دور ، چو دل به سینه نزدیک
  به من هر آن که نزدیک، ازو جدا، جدا من!
  نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی
  که تر کنم گلویی به یاد آشنا من
  ز بودنم چه افزود؟ نبودنم چه کاهد؟
  که گویدم به پاسخ که زنده‌ام چرا من؟
  ستاره‌ها نهفتم در آسمان ابری
  دلم گرفته ای دوست ، هوای گریه با من ]]>
  دلم گرفته 2018-11-25T14:31:43+01:00 2018-11-25T14:31:43+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/225 Vida jo00on وای از دست این تنهایی، وای از دست این دل بهانه گیروای از دست این لحظه های نفس گیر ،ای خدا بیا و دستهای سردم را بگیرخسته ام ، بازهم دلم گرفته و دل شکسته امدر حسرت لحظه ای آرامشم ، همان‌ گونه اشک از چشمانم میریزد ودر انتظار طلوعی دوباره امهمه ی چیز برایم مثل هم است ، طلوع برایم همرنگ غروب است ، گونه هایم پر از اشک شده و عین خیالم نیست ، عادت کرده ام دیگر….عادت کرده ام از همنیشینی با غمها ، کسی دلسوز من نیستقلبم رنگ تنهایی به خودش گرفته ، دیگر کسی به سراغ من نمی‌آید، تمام فضای قلبم را تنهایی پر کرد وای از دست این تنهایی، وای از دست این دل بهانه گیر
  وای از دست این لحظه های نفس گیر ،ای خدا بیا و دستهای سردم را بگیر
  خسته ام ، بازهم دلم گرفته و دل شکسته ام
  در حسرت لحظه ای آرامشم ، همان‌ گونه اشک از چشمانم میریزد ودر انتظار طلوعی دوباره ام
  همه ی چیز برایم مثل هم است ، طلوع برایم همرنگ غروب است ، گونه هایم پر از اشک شده و عین خیالم نیست ، عادت کرده ام دیگر….
  عادت کرده ام از همنیشینی با غمها ، کسی دلسوز من نیست
  قلبم رنگ تنهایی به خودش گرفته ، دیگر کسی به سراغ من نمی‌آید، تمام فضای قلبم را تنهایی پر کرده ، دیگر در قلبم جای کسی نیست
  هر چه اشک میریزم خالی نمی‌شوم ، هر چه خودم رابه این در و آن در می‌زنم آرام نمی‌شوم ، کسی نیست تا شادم کند ، کسی نیست تا مرا از این زندان غم رها کند
  دلم گرفته ….
  خیلی دلم گرفته….
  انگار عمریست آسمان ابریست و باران نمیبارد…
  انگار این بغض لعنتی نمی خواهد بشکند…
  وای از دست چشمهایم ، وای از دست اشکهایم…
  آرزو به دل مانده ام ، کسی در پی من نیست و خیلی وقت است تنها مانده ام
  نمی‌گویم از تنهایی خویش تا کسی دلش به حالم بسوزد ، نمی گویم از غمهای خویش تا کسی دلش به درد آید
  من که می دانم کسی نمی نشیند به پای درد دلهایم ، اینک دارم با خودم درد دل می‌کنم…
  دلم گرفته ، رنگ و رویی ندارد برایم این لحظه ها ، حس خوبی ندارم به این ثانیه ها
  می دانم کسی نمی خواند غمهایم را ، می دانم کسی نمی شنود حرفهایم را ، حتی اگر فریاد هم بزنم کسی نگاه نمی کند دیوانه ای مثل من را….
  می دانم کسی در فکر من نیست ، تنها هستم و کسی یار و همدمم نیست ، می‌مانم با همین تنهایی و تنها میمیرم، تا ابد همین دستهای غم را می گیرم]]>
  بی تو 2018-11-25T09:59:34+01:00 2018-11-25T09:59:34+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/224 Vida jo00on شب شد و دوباره خاطره، اشک من تقاص کارمهچی شد اون حسی که میگفتی میدونم حقمه فاصلهمن توی این خونه بی تو خیلی داغونمکاش میدونستی چقدر عاشق و دیوونه امهنوز عکس های دوتایمون روی دیوارههرچی میخواستم فراموشت کنم این دل نمیذارهمن دلم گیره توئه بسته به تو جونمکاشکی برگردی بمونی چون نمی تونمحال من آشوب و بد جوری داغونمبسه برگرد و ببین بی تو نمی تونمچقدر این روزا پر از دردم، آخه لعنتی چیکار کردمکه گذاشتی پا روی قلبم، خسته ام از بس که صبر کردم برگرد خواهش میکنم.... شب شد و دوباره خاطره، اشک من تقاص کارمه
  چی شد اون حسی که میگفتی میدونم حقمه فاصله

  من توی این خونه بی تو خیلی داغونم
  کاش میدونستی چقدر عاشق و دیوونه ام
  هنوز عکس های دوتایمون روی دیواره
  هرچی میخواستم فراموشت کنم این دل نمیذاره

  من دلم گیره توئه بسته به تو جونم
  کاشکی برگردی بمونی چون نمی تونم
  حال من آشوب و بد جوری داغونم
  بسه برگرد و ببین بی تو نمی تونم

  چقدر این روزا پر از دردم، آخه لعنتی چیکار کردم
  که گذاشتی پا روی قلبم، خسته ام از بس که صبر کردم
  برگرد خواهش میکنم....
  ]]>
  تو ...من 2018-11-25T09:46:56+01:00 2018-11-25T09:46:56+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/223 Vida jo00on تو از قبیله لیلیمن از قبیله مجنونتو از سپیده و نوری من از شقایق پر خونتو از قبیله دریامن از نژاد کویرمهمیشه تشنه و غمگینهمیشه بی تو اسیرم همیشه بی تو اسیرمحدیث عشق من و تو حدیث ابر بهاریبه من چه می رسد ای دوستاز این همه غم و زاری از این همه غم و زاریتو از قبیله لبخندمن از قبیله اندوهفضای فاصله صد آهفضای فاصله صد کوه تو از قبیله لیلی
  من از قبیله مجنون
  تو از سپیده و نوری 
  من از شقایق پر خون
  تو از قبیله دریا
  من از نژاد کویرم
  همیشه تشنه و غمگین
  همیشه بی تو اسیرم همیشه بی تو اسیرم
  حدیث عشق من و تو 
  حدیث ابر بهاری
  به من چه می رسد ای دوست
  از این همه غم و زاری از این همه غم و زاری
  تو از قبیله لبخند
  من از قبیله اندوه
  فضای فاصله صد آه
  فضای فاصله صد کوه ]]>
  پاییز 2018-11-25T09:38:57+01:00 2018-11-25T09:38:57+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/222 Vida jo00on پاییز همان شهریوری است کهجرأتِ گفتنِ “دوستت دارمی”را نداشت؛که “مهر”در دل دارد اما زرد میشود،خشک حتی؛و استخوانهایش زیر پا خورد میشوندبا “مهر” به زیبایی ‘هرچه تمام تر’ خشک میشود؛با زیبایی ای قاب گرفتنی،اما؛ این همان شهریوری ست که جرأتِ گفتنِ دوستت دارمی را نداشت…که گاهِ آمدنش در دلمان میگذرد “پاییزِ من؛ عزیزِ غم انگیزِ برگریز؛ ‘یک روز’ میرسم و تو را می بهارمت”… پاییز آمدست که خود را ببارمت‎پاییز” لفظ دیگرمن دوست دارمت”‎بر باد می دهم همه ی بود خویش را‎یعنی تو را… به دست خودت می سپارمت!‎باران پاییز همان شهریوری است که

  جرأتِ گفتنِ “دوستت دارمی”را نداشت؛
  که “مهر”در دل دارد اما زرد میشود،خشک حتی؛
  و استخوانهایش زیر پا خورد میشوند
  با “مهر” به زیبایی ‘هرچه تمام تر’ خشک میشود؛
  با زیبایی ای قاب گرفتنی،
  اما؛ این همان شهریوری ست که جرأتِ گفتنِ دوستت دارمی را نداشت…
  که گاهِ آمدنش در دلمان میگذرد “پاییزِ من؛ عزیزِ غم انگیزِ برگریز؛ ‘یک روز’ میرسم و تو را می بهارمت”…

   

  پاییز آمدست که خود را ببارمت
  ‎پاییز” لفظ دیگرمن دوست دارمت”
  ‎بر باد می دهم همه ی بود خویش را
  ‎یعنی تو را… به دست خودت می سپارمت!
  ‎باران بشو، ببار به کاغذ، سخن بگو
  ‎وقتی که در میان خودم می فشارمت
  ‎پایان تو رسیده گل کاغذی من
  ‎حتّی اگر خاک شوم تا بکارمت
  ‎اصرار می کنی که مرا زود تر بگو
  ‎گاهی چنان سریع که جا می گذارمت

  ]]>
  وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد 2018-11-25T08:56:22+01:00 2018-11-25T08:56:22+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/221 Vida jo00on وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسدمرده آن تن که بدو مژده جانی نرسدسیه آن روز که بی‌نور جمالت گذردهیچ از مطبخ تو کاسه و خوانی نرسدوای آن دل که ز عشق تو در آتش نرودهمچو زر خرج شود هیچ به کانی نرسدسخن عشق چو بی‌درد بود بر ندهدجز به گوش هوس و جز به زبانی نرسدمریم دل نشود حامل انوار مسیحتا امانت ز نهانی به نهانی نرسدحس چو بیدار بود خواب نبیند هرگزاز جهان تا نرود دل به جهانی نرسدغفلت مرگ زد آن را که چنان خشک شدستاز غم آنک ورا تره به نانی نرسداین زمان جهد بکن تا ز زمان بازرهیپیش از آن دم که زمانی به ز وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد
  مرده آن تن که بدو مژده جانی نرسد
  سیه آن روز که بی‌نور جمالت گذرد
  هیچ از مطبخ تو کاسه و خوانی نرسد
  وای آن دل که ز عشق تو در آتش نرود
  همچو زر خرج شود هیچ به کانی نرسد
  سخن عشق چو بی‌درد بود بر ندهد
  جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد
  مریم دل نشود حامل انوار مسیح
  تا امانت ز نهانی به نهانی نرسد
  حس چو بیدار بود خواب نبیند هرگز
  از جهان تا نرود دل به جهانی نرسد
  غفلت مرگ زد آن را که چنان خشک شدست
  از غم آنک ورا تره به نانی نرسد
  این زمان جهد بکن تا ز زمان بازرهی
  پیش از آن دم که زمانی به زمانی نرسد
  هر حیاتی که ز نان رست همان نان طلبد
  آب حیوان به لب هر حیوانی نرسد
  تیره صبحی که مرا از تو سلامی نرسد
  تلخ روزی که ز شهد تو بیانی نرسد
  ]]>
  باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز 2018-11-25T07:21:48+01:00 2018-11-25T07:21:48+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/219 Vida jo00on روز هجران و شب فرقت یار آخر شدزدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شدآن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمودعاقبت در قدم باد بهار آخر شدشکر ایزد که به اقبال کله گوشه گلنخوت باد دی و شوکت خار آخر شدصبح امید که بد معتکف پرده غیبگو برون آی که کار شب تار آخر شدآن پریشانی شب‌های دراز و غم دلهمه در سایه گیسوی نگار آخر شدباورم نیست ز بدعهدی ایام هنوزقصه غصه که در دولت یار آخر شدساقیا لطف نمودی قدحت پرمی بادکه به تدبیر تو تشویش خمار آخر شددر شمار ار چه نیاورد کسی حافظ راشکر کان محنت بی‌حد و شمار آخر شد روز هجران و شب فرقت یار آخر شد
  زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد
  آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود
  عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
  شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل
  نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
  صبح امید که بد معتکف پرده غیب
  گو برون آی که کار شب تار آخر شد
  آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل
  همه در سایه گیسوی نگار آخر شد
  باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز
  قصه غصه که در دولت یار آخر شد
  ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد
  که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد
  در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را
  شکر کان محنت بی‌حد و شمار آخر شد ]]>
  اخه چرا اینطوری شد 2018-11-24T16:37:08+01:00 2018-11-24T16:37:08+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/218 Vida jo00on یه روزایییه شباییبه یه ادمای خاصی خیلی احتیاج داریگوشیتو بر میداری شمارشو بگیریاما میدونی بی فایدساینقدر دلگیرو دلتنگی که یهو بخودت میایمیبینی خیره شدی به یه صفحه ی خالی بیجواباشکات سرازیر شدنبعد با خودت فقط یه جمله میگیاون همه دوست داشتناخرش چرا اینطوری شد؟؟؟ یه روزایی
  یه شبایی
  به یه ادمای خاصی خیلی احتیاج داری
  گوشیتو بر میداری شمارشو بگیری
  اما میدونی بی فایدس
  اینقدر دلگیرو دلتنگی که یهو بخودت میای
  میبینی خیره شدی به یه صفحه ی خالی بیجواب
  اشکات سرازیر شدن
  بعد با خودت فقط یه جمله میگی
  اون همه دوست داشتن

  اخرش چرا اینطوری شد؟؟؟

  ]]>
  برای تو می نویسم 2018-11-24T14:29:58+01:00 2018-11-24T14:29:58+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/217 Vida jo00on برای تویی كه تنهایی هایم پر از یاد توستبرای تویی كه قلبم منزلگه عشق توستبرای تویی كه احساسم از آن وجود نازنین توستبرای تویی كه تمام هستی ام در عشق تو غرق شدبرای تویی كه چشمانم همیشه به راه تو دوخته استبرای تویی كه مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاك خود كردیبرای تویی كه وجودم را محو وجود نازنین خود كردیبرای تویی كه یك لحظه دوری ات برایم مثل یك قرن استبرای تویی كه سكوتت سخت ترین شكنجه ی من است
  برای تویی كه تنهایی هایم پر از یاد توست

  برای تویی كه قلبم منزلگه عشق توست

  برای تویی كه احساسم از آن وجود نازنین توست

  برای تویی كه تمام هستی ام در عشق تو غرق شد

  برای تویی كه چشمانم همیشه به راه تو دوخته است

  برای تویی كه مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاك خود كردی

  برای تویی كه وجودم را محو وجود نازنین خود كردی

  برای تویی كه یك لحظه دوری ات برایم مثل یك قرن است

  برای تویی كه سكوتت سخت ترین شكنجه ی من است
  ]]>
  به خدا 2018-11-23T18:06:47+01:00 2018-11-23T18:06:47+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/213 Vida jo00on به خدا زوده زوده که بگی دیگه حرفی نمیمونه به خدا زوده زوده واسه مردن این دل دیوونه به خدا خیلی زوده به خدا سخته سخته که بخوام بمونم بی تو تو دنیا به خدا سخته سخته که بگی نبوده چیزی بین ما به خدا خیلی سخته دل تو راحت واسه همیشه نگو بُریدی ساده اونی که اینجاست دلشو راحت به تو داده بگو یه خوابه بگو میمونی نرو میترسم بی تو می میره آخه دل شکستم تا بری تو ♫♫♫ به خدا دیره میبینی به تو آخه اینجوری وابستم به خدا ظلمه میدونی که قلبتو هیچ موقع نشکستم به خدا خیلی دیره به خدا بی تو به خدا زوده
  زوده که بگی دیگه حرفی نمیمونه
  به خدا زوده
  زوده واسه مردن این دل دیوونه
  به خدا خیلی زوده

  به خدا سخته
  سخته که بخوام بمونم بی تو تو دنیا
  به خدا سخته
  سخته که بگی نبوده چیزی بین ما
  به خدا خیلی سخته

  دل تو راحت واسه همیشه
  نگو بُریدی ساده
  اونی که اینجاست
  دلشو راحت به تو داده
  بگو یه خوابه بگو میمونی
  نرو میترسم بی تو
  می میره آخه دل شکستم تا بری تو

  ♫♫♫

  به خدا دیره
  میبینی به تو آخه اینجوری وابستم
  به خدا ظلمه
  میدونی که قلبتو هیچ موقع نشکستم
  به خدا خیلی دیره

  به خدا بی تو
  این خونه واسم مثه زندونه تنهایی
  به خدا تنها
  این خوابه بگو نمیری بگو اینجایی
  به خدا خیلی تنهام

  ]]>
  دل نوشته هایی از خودم 2018-11-23T07:51:42+01:00 2018-11-23T07:51:42+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/210 Vida jo00on برگرد عزیزدل قلبمبرگرد تک ستاره امبرگرد ک چشم براهت مانده ام در بیابانی تاریکبرگرد و روشنی و صفا را به قلبم هدیه بدهبرگرد ای همیشه جاودانه امبرگرد امید زندگی امبی تو میمیرممن دلم تنگ است.تو دلت تنگ است ،دلم برای تو.دلت برای من تنگ است ""تا نیایم تا نیایی …تا نباشی تا نباشم ….هیچ چیز درست نمی شود …برگرد همه چیزمخدایا دست به دامن تو میشوم که همه کسم را به من برگردانیخدایا چکنم ایچرا عشقم ازمن دور شده مگرخطا کردم.مگر دوستم ندارد و عاشق واقعی نیست؟! برگرد عزیزدل قلبم
  برگرد تک ستاره ام
  برگرد ک چشم براهت مانده ام در بیابانی تاریک
  برگرد و روشنی و صفا را به قلبم هدیه بده
  برگرد ای همیشه جاودانه ام
  برگرد امید زندگی ام
  بی تو میمیرم
  من دلم تنگ است.تو دلت تنگ است ،دلم برای تو.دلت برای من تنگ است ""تا نیایم تا نیایی …تا نباشی تا نباشم ….هیچ چیز درست نمی شود …برگرد همه چیزم
  خدایا دست به دامن تو میشوم که همه کسم را به من برگردانی
  خدایا چکنم ای
  چرا عشقم ازمن دور شده مگرخطا کردم.مگر دوستم ندارد و عاشق واقعی نیست؟!]]> سکوت تو 2018-11-23T07:11:26+01:00 2018-11-23T07:11:26+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/205 Vida jo00on بی قرار تو ام و در دل تنگم گِله هاستآه! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاستمثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آبدر دلم هستی و بین من و تو فاصله هاستآسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟«بال» وقتی قفس پَر زدن چلچله هاستبی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن استمثل شهری که به روی گسل زلزله هاستباز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشقو سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست بی قرار تو ام و در دل تنگم گِله هاست
  آه! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست
  مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
  در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست
  آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟
  «بال» وقتی قفس پَر زدن چلچله هاست
  بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است
  مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
  باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق
  و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست
  ]]> بی تو طوفان زده دشت جنونم 2018-11-23T06:57:03+01:00 2018-11-23T06:57:03+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/204 Vida jo00on  بی تو من زنده نمانم... بی تو طوفان زده ی دشت جنونم صید افتاده به خونم تو چه سان می گذری غافل از اندوه درونم؟  بی من از کوچه گذر کردی و رفتی بی من از شهر سفر کردی و رفتی قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم تو ندیدی! نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی چون در خانه ببستم، دگر از پای نشستم گوییا زلزله امد، گوییا خانه فرو ریخت سر من  بی تو من در همه ی شهر غریبم بی تو کس نشود از ا  بی تو من زنده نمانم...

   بی تو طوفان زده ی دشت جنونم

   صید افتاده به خونم

   تو چه سان می گذری غافل از اندوه درونم؟

    

  بی من از کوچه گذر کردی و رفتی

   بی من از شهر سفر کردی و رفتی

   قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم

   تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم

   تو ندیدی!

   نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی

   

  چون در خانه ببستم،

   دگر از پای نشستم

   گوییا زلزله امد،

   گوییا خانه فرو ریخت سر من

    

  بی تو من در همه ی شهر غریبم

   بی تو کس نشود از این دل بشکسته صدایی

   برنخیزد دگر از مرغک پربسته نوایی

   تو همه بود و نبودی

   تو همه شعر و سرودی

   چه گریزی ز بر من؟

   که ز کویت نگریزم

   گر بمیرم ز غم دل،

   به تو هرگز نستیزم

   من ویک لحظه جدایی؟

   نتوانم نتوانم

   بی تو من زنده نمانم...

  ]]>
  تو ..من..سکوت 2018-11-23T06:55:31+01:00 2018-11-23T06:55:31+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/203 Vida jo00on بگو ، دوباره صدایم كن دوباره در ذهنت مرا به یاد بیاور اسمم ، یادم و نوشته هایم …نگاهم كن كه مدتی است ندیده ام نگاهت را ...نگاه كن ، ببین چه ساده شكستم !چه ساده و تنها به فراموشی سپرده شدم ...ببین منم نشسته به زانوی غم ...اكنون من ، تنها ،در زمزمه سرد زمستاندر آغاز بهاری بی فروغ...به یاد تو سكوت میفروشم ...سکوت میفروشم و لبخند میخرم ...اكنون من در زاویه تاریك زندگی با یاد تو&nbs بگو ، دوباره صدایم كن 
  دوباره در ذهنت مرا به یاد بیاور 
  اسمم ، یادم و نوشته هایم …

  نگاهم كن كه مدتی است ندیده ام نگاهت را ...
  نگاه كن ، ببین چه ساده شكستم !
  چه ساده و تنها 
  به فراموشی سپرده شدم ...
  ببین منم نشسته به زانوی غم ...
  اكنون من ، تنها ،در زمزمه سرد زمستان

  در آغاز بهاری بی فروغ...
  به یاد تو سكوت میفروشم ...

  سکوت میفروشم و لبخند میخرم ...

  اكنون من در زاویه تاریك زندگی 
  با یاد تو کلمات را بهم گره میزنم ...
  و میخندم به خودم ، به تمام آرزوهایم ...
  تنها این معما مرا می آزارد :

    چه باید كنم ؟

  ]]>
  عشقم تو شدی تقدیرم 2018-11-23T06:54:26+01:00 2018-11-23T06:54:26+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/202 Vida jo00on می دونستم اینقده دوست دارم ، حوصلتو سر میارم ...یه روزی بهم میگی كه دیگه دوستت ندارم ...!رفتی از كنارم !!!تنهام گذاشتی با یه دنیا خاطره ... یه دنیا غم...یه دنیا دلتنگی...یه دنیا تنهایی...  آغوشت و وا كندلواپسی هامو با خنده ای كم كن ...من تو نگاه تو دنیا رو می بینم ...كی باز میای تا من و به اوج رویا ببری‌...؟ برگرد ...دوباره برگرد...دوباره عشق و زمزمه كن كنارم ...فریاد بزن ، بگو می دونستم اینقده دوست دارم ، حوصلتو سر میارم ...

  یه روزی بهم میگی كه دیگه دوستت ندارم ...!

  رفتی از كنارم !!!

  تنهام گذاشتی با یه دنیا خاطره ...

   یه دنیا غم...

  یه دنیا دلتنگی...

  یه دنیا تنهایی...

   

   

  آغوشت و وا كن

  دلواپسی هامو با خنده ای كم كن ...

  من تو نگاه تو دنیا رو می بینم ...

  كی باز میای تا من و به اوج رویا ببری‌...؟

   

  برگرد ...

  دوباره برگرد...

  دوباره عشق و زمزمه كن كنارم ...

  فریاد بزن ، بگو :

  دوستت دارم !


  ]]>
  بی تو....با تو 2018-11-18T07:49:50+01:00 2018-11-18T07:49:50+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/199 Vida jo00on باتو، همه ی رنگهای این سرزمین مرا نوا می کندباتو، آهوان این صحرا دوستان همبازی من اندباتو، کوه ها حامیان وفادار خاندان من اندباتو، زمین گاهواره ای است که مرا در آغوش خود می خواباندو ابر،حریری است که بر گاهواره ی من کشیده اندباتو، دریا با من مهربانی می کندباتو، سپیده ی هر صبح بر گونه ام بوسه می زندباتو، نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه می زندباتو، من با بهار می رویمباتو، من در عطر یاس ها پخش می شومباتو، من در شیره ی هر نبات میجوشمباتو، من در هر شکوفه می شکفمباتو، من در هر طلوع لبخند میزنم، در هر تندر باتو، همه ی رنگهای این سرزمین مرا نوا می کند
  باتو، آهوان این صحرا دوستان همبازی من اند
  باتو، کوه ها حامیان وفادار خاندان من اند
  باتو، زمین گاهواره ای است که مرا در آغوش خود می خواباند
  و ابر،حریری است که بر گاهواره ی من کشیده اند
  باتو، دریا با من مهربانی می کند
  باتو، سپیده ی هر صبح بر گونه ام بوسه می زند
  باتو، نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه می زند
  باتو، من با بهار می رویم
  باتو، من در عطر یاس ها پخش می شوم
  باتو، من در شیره ی هر نبات میجوشم
  باتو، من در هر شکوفه می شکفم
  باتو، من در هر طلوع لبخند میزنم، در هر تندر فریاد شوق می کشم، در حلقوم مرغان عاشق می خوانم و در غلغل چشمه ها می خندم، در نای جویباران زمزمه می کنم
  باتو، من در روح طبیعت پنهانم
  باتو، من بودن را، زندگی را، شوق را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را می نوشم
  باتو، من در خلوت این صحرا، درغربت این سرزمین، درسکوت این آسمان، در تنهایی این بی کسی، غرقه ی فریاد و خروش و جمعیتم، درختان برادران من اند و پرندگان خواهران من اند و گلها کودکان من اند و اندام هر صخره مردی از خویشان من است و نسیم قاصدان بشارت گوی من اند و بوی باران، بوی پونه، بوی خاک، شاخه ها ی شسته، باران خورده، پاک، همه خوش ترین یادهای من، شیرین ترین یادگارهای من اند.
  بی تو، من رنگهای این سرزمین را بیگانه میبینم
  بی تو، رنگهای این سرزمین مرا می آزارند
  بی تو، آهوان این صحرا گرگان هار من اند
  بی تو، کوه ها دیوان سیاه و زشت خفته اند
  بی تو، زمین قبرستان پلید و غبار آلودی است که مرا در خو به کینه می فشرد
  ابر، کفن سپیدی است که بر گور خاکی من گسترده اند
  بی تو، دریا گرگی است که آهوی معصوم مرا می بلعد
  بی تو، پرندگان این سرزمین، سایه های وحشت اند و ابابیل بلایند
  بی تو، سپیده ی هر صبح لبخند نفرت بار دهان جنازه ای است
  بی تو، نسیم هر لحظه رنج های خفته را در سرم بیدار میکند
  بی تو، من با بهار می میرم
  بی تو، من در عطر یاس ها می گریم
  بی تو، من در شیره ی هر نبات رنج هنوز بودن را و جراحت روزهایی را که همچنان زنده خواهم ماند لمس می کنم.
  بی تو، من با هر برگ پائیزی می افتم
  بی تو، من در چنگ طبیعت تنها می خشکم
  بی تو، من زندگی را، شوق را، بودن را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را از یاد می برم
  بی تو، من در خلوت این صحرا، درغربت این سرزمین، در سکوت این آسمان، درتنهایی این بی کسی، نگهبان سکوتم، حاجب درگه نومیدی، راهب معبد خاموشی، سالک راه فراموشی ها، باغ پژمرده ی پامال زمستانم.
  درختان هر کدام خاطره ی رنجی، شبح هر صخره، ابلیسی، دیوی، غولی، گنگ وپ رکینه فروخفته، کمین کرده مرا بر سر راه، باران زمزمه ی گریه در دل من، بوی پونه، پیک و پیغامی نه برای دل من، بوی خاک، تکرار دعوتی برای خفتن من ، شاخه های غبار گرفته، باد خزانی خورده، پوک ، همه تلخ ترین یادهای من، تلخ ترین یادگارهای من اند.
  :: دکتر علی شریعتی ::
  ]]>
  به کدامین گناه 2018-11-14T05:54:37+01:00 2018-11-14T05:54:37+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/197 Vida jo00on دل بیقرارم راچشمان منتظرم راجسم داغ و گرگرفته ام رااصلاً هرچه که فکرش را بکنیهمه عمرو وجودو هستی ام راناگاهنا آگاهیکباره...آه چه می گویم؟!من که دیگر چیزی برای باختن ندارم.پس از چه بنالم به که شکوه برماز که گلایه کنم. فقط یک چیز دیگرمگر عاشق شدن گناه است؟...اگر گناه نیست من در عقوبت کدامین گناهاینگونه در زنجیر اسیرم؟! ...
  دل بیقرارم را
  چشمان منتظرم را
  جسم داغ و گرگرفته ام را
  اصلاً 
  هرچه که فکرش را بکنی
  همه عمرو وجودو هستی ام را
  ناگاه
  نا آگاه
  یکباره...
  آه چه می گویم؟!
  من که دیگر چیزی برای باختن ندارم.
  پس از چه بنالم 
  به که شکوه برم
  از که گلایه کنم. 
  فقط یک چیز دیگر
  مگر عاشق شدن گناه است؟
  .
  .
  .
  اگر گناه نیست 
  من در عقوبت کدامین گناه
  اینگونه در زنجیر اسیرم؟! ...

  ]]>
  بغض 2018-11-12T17:54:06+01:00 2018-11-12T17:54:06+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/196 Vida jo00on بغض من از ندیدن و شنیدن صدای توستبغض من از یه لحظه لمس نگاه مهربان توستبغض من از شنیدن یه جمله ی دوستت دارم در کلام توستاشک هایم جاریست تا دست هایت را بگیرم و در نگاه تو تمام خواسته هایم اجابت شود . قلبم به قلب پاکت گره خورده است کاش بعد از باز ایستادن قلبم قلب پاک تو در سینه چون عشاق بکوبد بغض من از ندیدن و شنیدن صدای توست

  بغض من از یه لحظه لمس نگاه مهربان توست

  بغض من از شنیدن یه جمله ی دوستت دارم در کلام توست

  اشک هایم جاریست تا دست هایت را بگیرم و در نگاه تو تمام خواسته هایم اجابت شود . قلبم به قلب پاکت گره خورده است کاش بعد از باز ایستادن قلبم قلب پاک تو در سینه چون عشاق بکوبد

  ]]>
  دلتنگم 2018-11-12T17:52:49+01:00 2018-11-12T17:52:49+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/195 Vida jo00on دلتنگ روزهای باتو بودنمن صدایت کنم "عشقم"وتو بگویی "جونم"ومن سیرنشوم ازاین جانم گفتنهایتوبازصدایت کنم وبازصدایت کنم.........روزهای خوب چه زود تمام میشوند.... دلتنگ روزهای باتو بودن


  من صدایت کنم "عشقم"


  وتو بگویی "جونم"


  ومن سیرنشوم ازاین جانم گفتنهایت


  وبازصدایت کنم وبازصدایت کنم.........


  روزهای خوب چه زود تمام میشوند....

  ]]>
  سخته ... 2018-11-12T17:45:18+01:00 2018-11-12T17:45:18+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/194 Vida jo00on سخته بگی سخته و کسی نباشه بگه چرا؟چته؟چی سخته؟نترس من هستمسخته سختیاتو تنهایی به دوش بکشی . سخته وقتی میدونی سختیا با بودن یکی دیگه , دیگه سختی نیست و اون نیست .رفتخیلی راحت رفتصدای قلبمم نشنید صدای خورد شدنشوشایدم چون برگای پاییزی زیر پاش بود صدا رو نشنیدشاید دلیل نشنیدنش فریاد های من بود که میگفتم نروشاید چون.......شاید.......تو بگو دلیلشودلیلی داری برای گفتن؟برای رفتن . برای شکستن یه احساس . یه باوری که ترک برداشت.....شاید ندونستن دلیلش برام بهتر باشهشاید اگه بدونم دیگه منتظر نمونم که
  سخته بگی سخته و کسی نباشه بگه چرا؟چته؟چی سخته؟نترس من هستم
  سخته سختیاتو تنهایی به دوش بکشی .

   سخته وقتی میدونی سختیا با بودن یکی دیگه , دیگه سختی نیست و اون نیست .
  رفت
  خیلی راحت رفت
  صدای قلبمم نشنید صدای خورد شدنشو
  شایدم چون برگای پاییزی زیر پاش بود صدا رو نشنید
  شاید دلیل نشنیدنش فریاد های من بود که میگفتم نرو

  شاید چون.......
  شاید.......
  تو بگو دلیلشو
  دلیلی داری برای گفتن؟
  برای رفتن . برای شکستن یه احساس . یه باوری که ترک برداشت.....
  شاید ندونستن دلیلش برام بهتر باشه

  شاید اگه بدونم دیگه منتظر نمونم که عقربه های ساعت بودنمو محکوم کنن
  منم میرم
  همونطور که از یادت رفتم
  میرم تا دیگه سنگینیه بغضامو تو گلوم تحمل نکنم
  تا اون همه خاطره رو به دوش نکشم . شکستم زیر این خاطره ها

  میرم تا با بستن پلکام اون صورت پاکت بهم لبخند نزنه
  میرم تا تو سکوتم صدات تو گوشم نپیچه
  میرم تا انبوه گلای رز تو گلدون اتاقم لمس دستاتو برام یاد اوری نکنن
  خداحافظ
  برای همیشه
  تا ابد

   

  چقدر سخته تو چشمای کسی که قلبتو بهش دادی و به جاش یه زخم همیشگی به دلت داده ، زل بزنی و به جای اینکه لبریز از نفرت بشی حس کنی هنوزم دیوونشی و دوستش داری


  چقدر سخته که دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار غرورش همه ی وجودت له شده

   

  چقدر سخته که تو خیالاتت ساعت ها باهاش حرف بزنی ولی وقتی دیدیش هیچی جز سلام نتونی بگی

   

  چقدر سخته که وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه تو خیس کنه اما مجبور باشی بخندی تا نفهمه هنوز

  ]]>
  کجایی بهترینم؟؟ 2018-11-12T17:37:35+01:00 2018-11-12T17:37:35+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/193 Vida jo00on كجایی بهترینمدیگر صدایت را نمیشنوم و تاریكی تنهایی مرحمی شده است بر دل شكسته امكجایی؟آنگاه كه صدایت میكنم و در امتداد تاریكی به دنبال نور میگردم اثری از تو نیست و صدایت را نمیشنومتو همان مسافر قریبی بودی كه در جاده تنهایی قلبم پا گذاشتی ولی امروز تو رفته ای ولی هنوز رد پایت بر روی قلبم جاریستهنوز هم صدای گام برداشتنت را میشنوم آرام آمدی و آرامتر رفتی یادگاری بر روی جاده قلبم گذاشتی و من برای همیشه جاده قلبم را بستم تا دیگر كسی پا بر روی تنها یادگاریت نگذاردكجایی مهربانمدر تمام مدت كجایی بهترینم
  دیگر صدایت را نمیشنوم و تاریكی تنهایی مرحمی شده است بر دل شكسته ام
  كجایی؟
  آنگاه كه صدایت میكنم و در امتداد تاریكی به دنبال نور میگردم اثری از تو نیست و صدایت را 

  نمیشنوم
  تو همان مسافر قریبی بودی كه در جاده تنهایی قلبم پا گذاشتی ولی امروز تو رفته ای ولی هنوز 

  رد پایت بر روی قلبم جاریست
  هنوز هم صدای گام برداشتنت را میشنوم آرام آمدی و آرامتر رفتی یادگاری بر روی جاده قلبم 

  گذاشتی و من برای همیشه جاده قلبم را بستم تا دیگر كسی پا بر روی تنها یادگاریت نگذارد
  كجایی مهربانم
  در تمام مدت ورودت همیشه همچون ابری بالای سرت بودم تا نور خورشید تو را اذیت نكند وقت 

  ناراحتیت و خستگیت هر آنچه در آنجا بود برایت به ارمغان آوردم ولی هیچ گاه فكر نمیكردم تو روزی 

  به انتهای جاده قلبم میرسی

  هرگاه كه به دوردستها مینگریستم انگار انتهایی نداشت و بی انتها بود ولی افسوس كه اشتباه 

  فكر میكردم و دیگر فرصتی نیست تو رفته ای
  تو رفته ای و من تنها تر از همیشه با خدایم خلوت میكنم
  خلوتی سخت و به یاد تو در درگاه خداوند طلب سلامتی و خوشبختیت را میكنم
  ]]>
  دل شکسته 2018-11-12T17:27:35+01:00 2018-11-12T17:27:35+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/192 Vida jo00on دلشکسته که باشیساده ترین حرف ها، اشکت را در می آورنددلشکستگی پیچیده نیست!!یک دل, یک آسمان, یک بغض آرزو های ترک خورده …به همین سادگی!!دل شکستگی هایم را زیر دوش حمام میبرمبغض هایم را زیر شرشر آب داغ میترکانمتا همه فکر کنندقرمزی چشمانم از دم کردن حمام است … !!دل شکستگی درد دارد معنا ندارد … دلشکسته که باشی
  ساده ترین حرف ها، اشکت را در می آورند
  دلشکستگی پیچیده نیست!!
  یک دل, یک آسمان, یک بغض آرزو های ترک خورده …
  به همین سادگی!!
  دل شکستگی هایم را زیر دوش حمام میبرم
  بغض هایم را زیر شرشر آب داغ میترکانم
  تا همه فکر کنند
  قرمزی چشمانم از دم کردن حمام است … !!
  دل شکستگی درد دارد معنا ندارد … ]]>
  با تو 2018-11-12T17:18:17+01:00 2018-11-12T17:18:17+01:00 tag:http://sahelgham.ir/post/191 Vida jo00on به وسعت تمام نداشته هایم حرف دارممجالی نیست تا بنشینی به پای این همه حرفدلم تنگ است ،فقط برای حرف زدن با تودیگر نمیدانم چه کنم یا چه بگویمخسته ام...کمی هم بیشتر..فراتر از تصورت...سخت است برایم توصیفشتا به حال نمیدانم...دیده ای درماندگی و بیقراری های من را یا نه؟!بغض فرو خورده در گلویم....بهانه گیری های دل بیقرارم.....ویا غم نهفته در نگاهمکه به خدا قسم هیچ یک از این ها دیدن ندارد به وسعت تمام نداشته هایم حرف دارم

  مجالی نیست تا بنشینی به پای این همه حرف

  دلم تنگ است ،فقط برای حرف زدن با تو

  دیگر نمیدانم چه کنم یا چه بگویم

  خسته ام...

  کمی هم بیشتر..فراتر از تصورت...سخت است برایم توصیفش

  تا به حال نمیدانم...

  دیده ای درماندگی و بیقراری های من را یا نه؟!

  بغض فرو خورده در گلویم....بهانه گیری های دل بیقرارم...

  ..ویا غم نهفته در نگاهم

  که به خدا قسم هیچ یک از این ها دیدن ندارد


  ]]>